Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 9.11.2009, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2009
TAMMI-SYYSKUU 2009

– Liikevaihto 36,0 miljoonaa euroa (40,9 miljoonaa euroa), lasku 12,0 %

– Liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa), lasku 14,5 %

– Liikevoitto ilman Alma Mediaa 5,8 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa),laskua 28,4 %

– Liikevoitto 19,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Mediaa 16,1 %(19,8 %)

– Voitto ennen veroja 10,0 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa), lasku 29,2 %

– Tulos/ osake 0,43 euroa (0,64 euroa),

 

HEINÄ-SYYSKUU 2009

– Liikevaihto 11,4 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa), lasku 14,4 %

– Liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa), kasvu 1,2 %

– Liikevoitto ilman Alma Mediaa 1,6 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa),laskua 40,0 %

– Liikevoitto 24,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Mediaa 14,4 % (20,6 %)

– Voitto ennen veroja 2,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), kasvu 37,6 %

– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,08 euroa)

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 9.11.2009, että se ei käytä valtuutusta lisäosingon jakamisesta tilivuodelta 2008.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj osti 10.8.2009 7 500 000 Alma Median osakketta 4,75 euron osakekohtaiseen hintaan. Kaupan seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistus Alma Media Oyj:ssä nousi 20,4 prosenttiin ja Alma Media Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö. Alma Median osakkeiden hankinta rahoitettiin väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä. Väliaikaisrahoituksen takaisinmaksua varten sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat n. 38,5 MEUR. Tuloslaskelmassa Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuuden mukainen osuus Alma Media Oyj:n tuloksesta sisältyy konsernin liikevoittoon.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 12,0 %. Liikevaihto oli 36,0 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 40,9 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 11,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 20,9 % ja levikkituotot nousivat 2,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 13,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 40 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 19 %.

 

Heinä-syyskuun liikevaihto laski 14,4 %. Liikevaihto oli 11,4 MEUR (13,3 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 13,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 24,2 % ja levikkituotot nousivat 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 20,3 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 18 %.

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 MEUR (0,5 MEUR) ja heinä-syyskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

 

Tammi-syyskuun kulut olivat 30,5 MEUR (33,3 MEUR). Kulut laskivat 8,6 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,8 MEUR (10,7 MEUR), lasku 7,8 %. Katsauskaudella sekä kolmannella vuosineljänneksellä kuluihin sisältyviä poistoja lukuun ottamatta kaikissa muissa kuluissa oli laskua. Maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena Ilkka-Yhtymässä päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn arvioidaan tuovan kustannussäästöjä n. 1 MEUR, josta katsauskauden loppuun mennessä on kirjattu 0,9 MEUR. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut sekä liiketoiminnan muut kulut laskivat volyymien supistumisen ja liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena.

 

Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 6,9 MEUR (8,1 MEUR), joka on 19,3 % (19,8 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto oli 4,1 MEUR (6,7 MEUR), lasku 39,2 %. Painotoiminnan liikevoitto oli 2,1 MEUR (2,1 MEUR), kasvu 1,3 %. Katsauskauden liikevoiton segmenteille kohdistamattomien erään sisältyvä osuus osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n tuloksesta oli 1,1 MEUR. Liikevoitto ilman Alma Mediaa oli 5,8 MEUR (8,1 MER).  Konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 2,8 MEUR (2,7 MEUR), ja 24,3 % (20,6 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto oli 1,1 MEUR (2,1 MEUR), lasku 46,2 %. Painotoiminnan liikevoitto oli 0,7 MEUR (0,7 MEUR), lasku 6,1 %. Heinä-syyskuun liikevoiton segmenteille kohdistamattomien erään sisältyvä osuus osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n tuloksesta oli 1,1 MEUR. Liikevoitto ilman Alma Mediaa 1,6 MEUR (2,7 MEUR).

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 3,0 MEUR (5,9 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,8 MEUR (-0,5 MEUR). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR (6,9 MEUR). Korkokulut olivat 0,8 MEUR (1,1 MEUR). Heinä-syyskuun nettorahoitustuotot olivat 0,2 MEUR (-0,6 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,4 MEUR (-0,1 MEUR). Korkokulut heinä-syyskuussa olivat 0,3 MEUR (0,5 MEUR).

 

Tammi-syyskuussa osuus muiden osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,03 MEUR (0,07 MEUR). Voitto ennen veroja oli 10,0 MEUR (14,1 MEUR). Verot olivat 1,6 MEUR (1,7 MEUR) ja katsauskauden tulos 8,4 MEUR (12,4 MEUR). Heinä-syyskuun tulos oli 2,5 MEUR (1,6 MEUR).

 

TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 151,0 MEUR (105,4 MEUR). Oma pääoma oli 97,2 MEUR (48,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 66,2 % (47,5 %). Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti kolmannen vuosineljänneksen aikana osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat n. 38,5 MEUR. Ilkka-Yhtymän Alma Media -omistuksen muuttuessa 10.8.2009 osakkuusyhtiöksi Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa kauden alussa ollut, myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31,5 MEUR) on siirretty ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa on hankintahinnalla ja oma pääoma on kasvanut siirretyn summan verran. Raportointipäivänä 30.9.2009 Alma Media Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli hankintahintaa korkeampi.

 

Alma Median osakkeiden hankinta rahoitettiin väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä. Väliaikaisrahoitus maksettiin pois syyskuun lopussa. Korollisten velkojen määrä katsauskauden lopussa oli 40,0 MEUR (43,5 MEUR). Rahavarat olivat 8,5 MEUR (3,3 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11,3 MEUR (10,0 MEUR). Investointien rahavirta oli –34,3 MEUR (-48,2 MEUR).

 

INVESTOINNIT

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat 36,7 MEUR (55,7 MEUR). Suurin osa katsauskauden investoinneista vuonna 2009 sekä 2008 syntyi Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinnasta. Alma Media Oyj:n osakkeiden kauppahinta oli n. 35,6 MEUR (51,8 MEUR).

 

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEIDEN HANKINTA JA OSAKEANTI

 

Ilkka-Yhtymä allekirjoitti 1.7.2009 ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin (”SEB”) kanssa yhteensä 7 500 000 Alma Median osakkeen ostosta 4,75 euron osakekohtaiseen hintaan. Kauppa oli ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymän 10.8.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi osakekaupan uudelleenrahoitukseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous teki hallituksen ehdotuksen mukaiset päätökset, ja Ilkka-Yhtymän ja SEB:n välinen osakekauppa toteutettiin suunnitellusti Helsingin Pörssin kautta samana päivänä 10.8.2009. Kaupan seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistus Alma Media Oyj:ssä nousi 20,4 % Alma Media Oyj:n osakkeista ja äänistä, ja Alma Media Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö. Alma Median osakkeiden hankinta rahoitettiin väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti 28.8.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 10.8.2009 antaman valtuutuksen nojalla 7.9.-25.9.2009 toteutetusta osakeannista. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajille yhteensä 10 999 375 uutta yhtiön II-sarjan osaketta. Antiosakkeet tarjottiin ensisijaisesti Ilkka-Yhtymän osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 2§:n mukaisesti siten, että Ilkka-Yhtymän I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä antiosakkeita.

 

Osana osakeantia Ilkka-Yhtymän henkilöstölle varattiin myös tietyin ehdoin oikeus merkitä yhteensä enintään 100 000 antiosaketta, jotka ovat mahdollisesti jääneet merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella. Lisäksi osakkeenomistajilla tai muilla sijoittajilla oli osakeannin ehtojen mukaisesti mahdollisuus merkitä merkitsemättä jääneitä antiosakkeita toissijaisessa merkinnässä.

 

Osakkeiden merkintähinta oli 3,63 euroa osakkeelta, ja koska kaikki osakeannissa merkittäviksi tarjotut osakkeet merkittiin, Ilkka-Yhtymä keräsi osakeannilla bruttomäärältään 39,9 miljoonaa euroa. Osakeannilla hankkimansa nettovarat (n. 38,5 MEUR) Ilkka-Yhtymä käytti Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuun sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannissa merkityt yhteensä 10 999 375 uutta II-sarjan osaketta on merkitty kaupparekisteriin 6.10.2009. Ilkka-Yhtymän osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 25 665 208 kappaletta. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pre-listalla listattujen I-sarjan osakkeiden lukumäärä on 4 304 061 kappaletta ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla listattujen II-sarjan osakkeiden lukumäärä on 21 361 147 kappaletta. Ilkka-Yhtymän osakepääoma on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 416 302 euroa. Osakeannilla kerätyt varat merkitään osakkeen nimellisarvoa vastaavalta osalta, eli 0,25 eurolta osaketta kohden, yhtiön osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävältä osalta, eli 3,38 eurolta osaketta kohden, yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden yhtiön jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajien oikeudet Ilkka-Yhtymässä rekisteröintipäivästä 6.10.2009 lukien.

 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 28.9.2009. Väliaikaiset osakkeet yhdistettiin Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakelajiin 6.10.2009, kun osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin. Rekisteröidyt uudet II-sarjan osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Ilkka-Yhtymän vanhojen II-sarjan osakkeiden kanssa 7.10.2009.

 

OSAKKEIDEN VAIHTO

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 53.591 kappaletta, joiden arvo oli 0,5 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.580.876 kappaletta, joiden arvo oli 11,6 MEUR.

 

Ilkka-Yhtymän osakeantiin liittyen kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 28.9.2009. Yhtiön väliaikaisia II-sarjan osakkeita vaihdettiin 56.125 kappaletta, joiden arvo oli 0,3 MEUR.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 5,60 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,03 euroa ja ylin 8,75 euroa. Väliaikaisen II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,80 euroa ja ylin 6,00 euroa. Ilkka-Yhtymän 30.9.2009 rekisteröity osakemäärä oli 14 665 833. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakemäärä kasvoi osakeannin seurauksena 25 665 208 osakkeeseen. Osakeannissa merkityt yhteensä 10 999 375 uutta II-sarjan osaketta on merkitty kaupparekisteriin 6.10.2009.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 371 (398) henkilöä.

 

Kesäkuun alussa Sanomalehti Pohjalaisen päätoimittajana aloittanut Arno Ahosniemi kutsuttiin Kauppalehden uutispäätoimittajaksi ja vastaavan päätoimittajan varamieheksi 1.9.2009 alkaen. Pohjalaisen uudeksi päätoimittajaksi on valittu Kalle Heiskanen, joka toimii tällä hetkellä Turun Sanomien 3. päätoimittajana ja johtaa myös Turun Sanomien, Väli-Suomen lehtien ja Kalevan yhteistä Helsingin toimitusta. Kalle Heiskanen siirtyy Pohjalaisen päätoimittajaksi alkuvuodesta 2010.

 

Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn arvioidaan tuovan kustannussäästöjä n. 1 MEUR, josta katsauskauden loppuun mennessä on kirjattu n. 0,9 MEUR. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä.

 

Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä käynnistettiin vuosille 2010-2011 koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti toukokuussa, että konsernin kolmessa eri yhtiössä harjoitettava kustannustoiminta keskitetään vuoden 2010 alusta yhteen yhtiöön, jonka päätoimipaikat tulevat edelleen olemaan Vaasassa ja Seinäjoella. Paikallislehdet jatkavat omilla levikkialueillaan.

 

Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy:n ja HSS Media Ab:n välinen pitkäaikainen painosopimus päättyy 31.12.2009. Tämän seurauksena I-print Oy aloitti yt-neuvottelut 31.8.2009 HSS Media Ab:n lehtien (mm. Vasabladet) painamisesta vastanneen Vaasan painoyksikön toiminnan lopettamiseksi ja painotoiminnan keskittämiseksi Seinäjoelle vuoden 2010 alkupuolella. Yt-neuvottelut päättyivät 22.10.2009 ja koskivat I-print Oy:n Vaasan painon ja huoltotiimin 18 henkilöä. Neuvottelujen lopputuloksena kolme henkilöä siirtyy eläkkeelle ja seitsemän henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen.

 

HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut sopimuksen voimassaoloaikana vuositasolla runsas 10 prosenttia. Kahtena viime vuotena osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut n. 15 prosenttia ja Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdosta n. 5 prosenttia.

 

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 9.11.2009, että se ei käytä valtuutusta lisäosingon jakamisesta tilivuodelta 2008.

 

Vuodelle 2009 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 27 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2013 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Juhani Hautamäki, Ylivieska sekä henkilöstön edustajat Petri Taipale, Seinäjoki ja Seija Peitso, Seinäjoki.

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Päätös vararahaston alentamisesta on Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän luvan perusteella pantu täytäntöön syyskuussa.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.5.2009 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen erovuorossa olleen Sari Mutkan uudelleen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Heikki Kuoppamäki. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

Ilkka-Yhtymä allekirjoitti 1.7.2009 ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin (”SEB”) kanssa yhteensä 7 500 000 Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta. Sopimuksen mukainen Alma Media Oyj:n osakkeiden kauppa oli ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2009 hyväksyy hallituksen ehdotusten mukaisesti kaupan uudelleenrahoituksen toteuttamiseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2009 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista.

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen.

 

Yhtiökokouksen päätöksien johdosta Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinta toteutettiin Helsingin Pörssin kautta samana päivänä 10.8.2009.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja taantuma vaikuttavat edelleen mediamainonnan ja painotoiminnan volyymeja laskevasti verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannus- ja painotoiminnassa ei ole näkyvissä jo tapahtuneen mediamainonnan laskua lukuunottamatta muita merkittäviä lähiajan riskejä. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.

 

Konsernilla on korollista lainaa 40,0 MEUR, josta 37,7 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 30.9.2009 26 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  74 % muuttuvakorkoista. Laina-aikaa on jäljellä 4 – 6 v. Korkotason 1 %-yksikön muutos vaikuttaisi konsernin rahoituskuluihin 0,3 MEUR.

 

Ilkka-Yhtymä altistuu Alma Median osakkeiden omistuksensa kautta muun muassa Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille sekä Alma Median omistusrakenteen kehityksestä seuraaville riskeille ja riskille kyseisen osakeomistuksen vaikutuksesta Ilkka-Yhtymän tuloksentekokykyyn ja omaan pörssikurssiin. Ilkka-Yhtymän Alma Media -sijoituksen mahdollista arvonalentumista seurataan säännöllisesti.

 

LIPUTUKSET

 

Keskisuomalainen Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 14.7.2009. Omistusosuus nousi 5,4378 prosenttiin osakkeista ja 0,8269 prosenttiin äänimäärästä.

 

28.8.2009 Ilkka-Yhtymä vastaanotti liputusilmoitukset Nordea Bank AB:ltä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin liittyvän 28.8.2009 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola sitoutuivat tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät antiosakkeet. Liputusilmoituksissa kukin edellä mainittu merkintätakaaja ilmoitti omistusosuudesta, joka sille syntyisi, mikäli sen antama osakeantiin liittyvä merkintätakaus toteutuisi täysimääräisenä.

 

6.10.2009 Ilkka-Yhtymä ilmoitti saaneensa liputusilmoitukset kultakin edellä mainitulta merkintätakaajalta. Osakeannin ylimerkinnän vuoksi Ilkka-Yhtymän osakeantiin liittyvää Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan antamaa merkintätakausta ei käytetty.

 

Nordea Bank AB totesi ilmoituksessaan, että sen suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ei tullut Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeita 28.8.2009 annetussa liputusilmoituksessa kuvatun merkintätakaussopimuksen perusteella. Nordea-konsernilla ei ollut liptutusilmoituksen mukaan omistuksessaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita.

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistivat kumpikin ennen osakeantia alle 1/20 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista ja olivat kumpikin erikseen sitoutuneet osallistumaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin sekä merkintäsitoumuksen antajana että merkintätakaajana. Sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat 6.10.2009 omalta osaltaan ilmoittaneet omistuksensa Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä pysyneen myös osakeannissa tehtyjen merkintöjen jälkeen alle 1/20 sekä osakkeista että äänioikeuksista laskettuna, koska merkintätakausta ei käytetty.

 

VUODEN 2009 NÄKYMÄT

 

Taantuman seurauksena mediamainonta supistuu Suomessa vuonna 2009. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena. Painotoiminnan volyymit ovat kääntyneet laskuun mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Painovolyymien supistuessa kilpailu on kiristynyt entisestään.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto supistuu kustannustoiminnan ja painotoiminnan kysynnän laskiessa taantuman seurauksena.

 

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta osakkuusyhtiö Alma Median tuloksesta, arvioidaan heikkenevän merkittävästi huolimatta käynnissä olevista tehostamistoimenpiteistä.

 

Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Koko vuoden tulos jää heikommaksi kuin vuonna 2008.

 

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

Raportointi

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Liikevoitto

 

Konsernin raportoinnissa osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n tulososuus sisällytetään liikevoittoon.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja:

 

– IFRS 8 Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit ovat entiseen tapaan kustannustoiminta ja painotoiminta. 1.1.2009 alkaen on kuitenkin muutettu IFRS 8:n mukaisesti segmenteille kohdistetut omaisuuserät ja niihin liittyvät tuotot vastaamaan sisäistä raportointia. Muutoksen seurauksena mm. tiettyjä kiinteistöjä ei enää kohdisteta segmenteille vaan kohdistamattomien ryhmään. Myös osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n tulososuus sisällytetään kohdistamattomien ryhmään. Segmentti-informaation vertailutiedot 2008 on oikaistu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.

– IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2008 sivulla 63.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 7-9/

2009

7-9/

2008

Muu- tos 1-9/

2009

1-9/

2008

Muu- tos 1-12/

2008

LIIKEVAIHTO 11 393 13 309 -14 % 36 014 40 941 -12 % 55 384
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3 10 -69 % -5 9 -157 % -1
Liiketoiminnan muut tuotot 91 95 -4 % 285 498 -43 % 626
Materiaalit ja palvelut -3 791 -4 146 -9 % -11 600 -12 463 -7 % -17 082
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 868 -4 099 -6 % -12 201 -13 459 -9 % -18 016
Poistot -788 -725 9 % -2 389 -2 142 12 % -2 961
Liiketoiminnan muut kulut -1 398 -1 703 -18 % -4 292 -5 268 -19 % -7 221
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 1 130 1 130
LIIKEVOITTO 2 773 2 741 1 % 6 942 8 116 -14 % 10 728
Rahoitustuotot ja -kulut 162 -626 126 % 3 018 5 928 -49 % 4 840
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 10 26 -62 % 34 68 -50 % 48
VOITTO ENNEN VEROJA 2 945 2 141 38 % 9 993 14 112 -29 % 15 616
Tuloverot -465 -570 -18 % -1 568 -1 683 -7 % -2 086
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 480 1 571 58 % 8 426 12 429 -32 % 13 530
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,13 0,08 55 % 0,43 0,64 -33 % 0,70
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 19 653 19 308 19 424 19 308 19 308

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 7-9/

2009

7-9/

2008

Muu- tos 1-9/

2009

1-9/

2008

Muu- tos 1-12/

2008

KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 480 1 571 58 % 8 426 12 429 -32 % 13 530
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Myytävissä olevat sijoitukset 695 -4 190 -117 % -18 376 -100 % -42 562
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 152 152
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 1 089 -100 % 4 778 -100 % 2 874
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 847 -3 101 -127 % 152 -13 599 -101 % -39 688
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 327 -1 530 -317 % 8 578 -1 170 -833 % -26 158

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 9/2009 9/2008 Muutos 12/2008
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1 128 727 55 % 723
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 450 561 -20 % 531
Aineelliset hyödykkeet 17 879 19 911 -10 % 19 805
Osuudet osakkuusyhtiöissä 107 267 554 19262 % 533
Myytävissä olevat sijoitukset 5 352 68 814 -92 % 43 316
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 58 39 49 % 39
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 % 213
Laskennallinen verosaaminen 1 904
PITKÄAIK. VARAT 132 662 93 038 43 % 65 476
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 606 885 -32 % 930
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 292 4 118 28 % 3 287
Tuloverosaaminen 1 641 2 523 -35 % 2 030
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 335 1 547 51 % 2 285
Rahat ja pankkisaamiset 8 503 3 314 157 % 2 321
LYHYTAIK. VARAT 18 376 12 387 48 % 10 852
VARAT YHTEENSÄ 151 038 105 425 43 % 76 328
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3 666 3 666 3 666
Osakeanti 38 453
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 12 862 7 442 73 % -18 647
Kertyneet voittovarat 42 242 36 963 14 % 38 064
OMA PÄÄOMA 97 223 48 071 102 % 23 083
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 1 590 1 639 -3 % 1 758
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 37 749 40 022 -6 % 37 749
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 39 340 41 661 -6 % 39 508
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 273 3 478 -35 % 5 858
Ostovelat ja muut velat 10 696 9 987 7 % 7 734
Tuloverovelka 1 507 2 228 -32 % 146
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 14 475 15 692 -8 % 13 738
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 151 038 105 425 43 % 76 328

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur) 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Katsauskauden voitto 8 426 12 429 13 530
Oikaisut -232 -2 515 -181
Käyttöpääoman muutos 2 828 1 044 -126
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

11 021 10 958 13 223
Rahoitustuotot ja -kulut 248 2 207 1 138
Maksetut välittömät verot 14 -3 134 -5 006
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 11 283 10 032 9 355
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-992 -2 821 -3 242
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta -35 699
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -245 -52 590 -52 593
Myönnetyt lainat -19
Saadut osingot investoinneista 2 687 7 236 7 237
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -34 268 -48 175 -48 598
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -22 985 -38 143 -39 243
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Osakeanti 37 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 585 3 478 2 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos 40 022 41 607
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 348 -14 439 -14 440
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 29 167 29 061 29 167
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 6 182 -9 082 -10 075
Rahavarat tilikauden alussa 2 321 12 396 12 396
Rahavarat tilikauden lopussa 8 503 3 314 2 321

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

9/2009 9/2008 12/2008
Tulos/osake (eur) 0,43 0,64 0,70
Oma pääoma/osake (eur) 3,79 2,49 1,20
Henkilöstö keskimäärin 371 398 393
Investoinnit (1 000 eur) *) 36 731 55 697 56 348
Korolliset velat (1 000 eur) 40 022 43 500 43 607
Omavaraisuusaste, % 66,2 47,5 30,9
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 19 424 354 19 307 920 19 307 920
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 19 307 920 19 307 920

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä osakkuusyhtiöosakkeisiin ja myytävissä oleviin sijoituksiin (osakkeet).

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

 

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2008 Osake-

pääoma

Osake- anti Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 0 8 179 0 12 862 39 199 63 907
Katsauskauden laaja tulos -13 599 12 429 -1 170
Osingonjako -14 666 -14 666
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2008 3 666 0 -5 419 0 12 862 36 963 48 071

 

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2009 Osake-

pääoma

Osake- anti Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 0 -31 509 0 12 862 38 064 23 083
Siirrot erien välillä 12 837 -12 837 0
Siirto osakkuusyhtiöosakkeisiin 31 509 31 509
Katsauskauden laaja tulos 8 578 8 578
Osingonjako -4 400 -4 400
Osakeanti 38 453 38 453
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2009 3 666 38 453 0 12 837 24 42 242 97 223

 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 EUR) 9/2009 9/2008 12/2008
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 38 258 42 567 26 013

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur) 7-9/

2009

7-9/

2008

Muutos 1-9/

2009

1-9/

2008

Muutos 1-12/

2008

Kustannustoiminta 9 448 10 833 -13 % 29 357 33 214 -12 % 44 648
Painotoiminta 4 203 4 830 -13 % 13 394 14 770 -9 % 20 181
Kohdistamattomat 754 686 10 % 2 264 2 064 10 % 2 774
Segm. välinen liikevaihto -3 012 -3 039 -1 % -9 001 -9 107 -1 % -12 219
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 393 13 309 -14 % 36 014 40 941 -12 % 55 384

 

 

Liikevoitto (1000 eur) 7-9/

2009

7-9/

2008

Muutos 1-9/

2009

1-9/

2008

Muutos 1-12/

2008

Kustannustoiminta 1 139 2 118 -46 % 4 100 6 739 -39 % 8 976
Painotoiminta 658 700 -6 % 2 103 2 076 1 % 2 580
Kohdistamattomat 977 -78 -1355 % 738 -698 -206 % -827
Konsernin liikevoitto yhteensä 2 773 2 741 1 % 6 942 8 116 -14 % 10 728

 

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 9.11.2009

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi