Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 5.10.2009, klo 15.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n (”Ilkka-Yhtymä” tai ”Yhtiö”) osakeannin merkintäaika päättyi 25.9.2009. Osakeannissa merkittiin yhteensä 12 724 892 uutta II-sarjan osaketta, joka vastaa 115,69 prosenttia osakeannissa tarjotuista 10 999 375 osakkeesta. Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuneessa ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 10 626 696 osaketta, joka vastaa 96,61 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa henkilöstöannissa merkittiin 65 000 osaketta, joka vastaa 0,59 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Loput merkinnöistä tehtiin ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa, kaikille sijoittajille tarjotussa toissijaisessa merkinnässä.

Ilkka-Yhtymän hallitus on tänään hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät sekä henkilöstöannissa tehdyt merkinnät täysimääräisinä. Tämän jälkeen ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät hyväksyttiin osakeannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti niiden toissijaisessa merkinnässä merkinnän antaneiden sijoittajien osalta, jotka ovat olleet osakeannin täsmäytyspäivänä (2.9.2009) merkittynä Ilkka-Yhtymän omistajaluetteloon ja jotka ovat käyttäneet täysimääräisesti merkintäoikeutensa osakeannin ensisijaisessa merkinnässä. Osakeannin ylimerkinnän vuoksi muut kuin yllämainitut toissijaiseen merkintään osallistuneet sijoittajat eivät saaneet lainkaan toissijaisessa merkinnässä merkitsemiään osakkeita, eikä Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan antamaa merkintätakausta käytetty.

Yhtiö lähettää ilmoituksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille arviolta 11.10.2009. Maksettu, saamatta jääneitä osakkeita vastaava osakeannin merkintähinta palautetaan osakeannin ehtojen mukaisesti arviolta 7.10.2009.

Osakkeiden merkintähinta oli 3,63 euroa osakkeelta, ja koska kaikki osakeannissa merkittäviksi tarjotut osakkeet merkittiin, Ilkka-Yhtymä keräsi osakeannilla bruttomäärältään 39,9 miljoonaa euroa.

Osakeannin seurauksena Ilkka-Yhtymän osakepääoma nousee 6 416 302 euroon koostuen yhteensä 4 304 061 I-sarjan ja 21 361 147 II-sarjan osakkeesta. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat oikeuden Yhtiön jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Ilkka-Yhtymässä siitä alkaen, kun uudet II-sarjan osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 6.10.2009.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 28.9.2009. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ilkka-Yhtymän nykyiseen II-sarjan osakelajiin, kun osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 6.10.2009 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa arviolta 7.10.2009. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoitavat osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 7.10.2009 suoraan varsinaisina Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeina.

Ilkka-Yhtymä Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille tai muutoin Direktiiviin 2003/71/EY perustuvien, esitevelvollisuutta koskevien poikkeusten perusteella.