Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 6.10.2009, klo 18.10

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUKSIEN MUUTTUMISESTA

Ilkka-Yhtymä Oyj (”Ilkka-Yhtymä”) tiedotti 5.10.2009 osakeannin lopputuloksesta. Tiedotteessa todettiin, että osakeannin ylimerkinnän vuoksi Ilkka-Yhtymän osakeantiin liittyvää Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan antamaa merkintätakausta ei käytetty.

Ilkka-Yhtymä ilmoittaa saaneensa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla ilmoitukset kultakin edellä mainitulta merkintätakaajalta.

Ilmoitukset on annettu seuraavasti (tietoa tiivistetty):

Nordea Bank AB toteaa ilmoituksessaan 5.10.2009 seuraavaa:

”Nordea Bank AB:n (publ)(ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) viittaa 28.8.2009 antamaansa liputusilmoitukseen, jossa kerrottiin, että sen suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj (1680235-8) on 28.8.2009 antanut merkintätakauksen eli on tietyin ehdoin sitoutunut merkitsemään mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannissa yhtiön julkistamien osakeannin ehtojen mukaisesti.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannin lopullinen tulos on tänään 5.10.2009 julkistettu eikä Nordea Pankki Suomi Oyj:n antamaa merkintätakausta käytetty. Ilmoitamme nyt, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ei siten tullut Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeita 28.8.2009 annetussa liputusilmoituksessa kuvatun merkintätakaussopimuksen perusteella. Nordea-konsernilla ei ole omistuksessaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita. Merkintätakausta koskeva sopimus on päättynyt.”

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (”Tapiola”) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) omistivat kumpikin ennen osakeantia alle 1/20 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista ja olivat kumpikin erikseen sitoutuneet osallistumaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin sekä merkintäsitoumuksen antajana että merkintätakaajana. Sekä Tapiola että Ilmarinen ovat tänään omalta osaltaan ilmoittaneet omistuksensa Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä pysyvän myös osakeannissa tehtyjen merkintöjen jälkeen alle 1/20 sekä osakkeista että äänioikeuksista laskettuna, koska merkintätakausta ei käytetty.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi