Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 28.8.2009, klo 12.05

ILKKA-YHTYMÄ TARKENTAA 3.8.2009 JULKISTAMIAAN NÄKYMIÄ LOPPUVUODELLE 2009 ALMA MEDIAN OSAKEOMISTUSTA KOSKIEN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt tarkentaa 3.8.2009 julkistettuja näkymiä loppuvuodelle 2009 Alma Median osakeomistusta koskien. Osavuosikatsauksessa 3.8.2009 on todettu seuraavaa:

”Mikäli 1.7.2009 sopimuksen mukainen ehdollinen Alma Median osakkeiden kauppa toteutuu, Alma Mediasta tulee Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö ja se yhdistetään kaupan toteutumishetkestä lukien osakkuusyrityksenä Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen. Vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa oman pääoman käyvän arvon rahastoon sisältyy Alma Median osakkeesta arvostustappiota 32,2 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaisen kaupan toteutuessa Ilkka-Yhtymän omistamien Alma Median osakkeiden arvon muutos tullaan kirjaamaan kertaluonteisena eränä tulosvaikutteisesti kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavassa osavuosikatsauksessa, minkä jälkeen arvon muutos raportoidaan tulosvaikutteisesti IFRS-standardien mukaisesti käyvän arvon testauksen kautta. Yhtiön kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavasta osavuosikatsauksesta lukien Ilkka-Yhtymän osuus Alma Median tuloksesta kirjataan Ilkka-Yhtymän tulokseen.”

Ilkka-Yhtymä Oyj tarkentaa 3.8.2009 julkistettuja näkymiä loppuvuodelle 2009 Alma Median osakeomistusta koskien seuraavasti:

”Ilkka-Yhtymä Oyj:n 10.8.2009 julkistaman tiedotteen mukaisesti Alma Median osakkeita koskeva kauppa on toteutettu ja Alma Mediasta on tullut Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö. Ilkka-Yhtymän Alma Media -omistuksen muuttuessa 10.8.2009 osakkuusyhtiöksi Ilkka-Yhtymän omassa pääomassa oleva myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio siirretään ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa on hankintahinnalla ja oma pääoma kasvaa siirretyn summan verran. Tämän jälkeen Alma Median osakkuusyhtiöosuus yhdistellään yhdellä rivillä pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

Ilkka-Yhtymän Alma Media -sijoituksen mahdollista arvonalentumista seurataan säännöllisesti jokaisena raportointipäivänä. Jos on viitteitä arvonalentumisesta, Alma Media -sijoituksen tasearvoa testataan vertaamalla sitä sijoituksesta tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Mikäli testaus osoittaa arvonalentumisen, se tulee kirjattavaksi tulosvaikutteisesti kyseisellä raportointihetkellä. Mikäli arvonalentuminen myöhemmin palautuu, aikaisemmin kirjattu tappio palautetaan tulosvaikutteisesti. Arvonalentumisen viitteiden arviointiin sekä testauksen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Alma Median taloudellinen tuloksentekokyky, muutokset markkinaympäristössä, osinkopolitiikka sekä osakkeen kurssikehitys.”

Muilta osin Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsauksessa 3.8.2009 annetut näkymät pysyvät ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi