Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 10.8.2009, klo 15.42

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA ALMA MEDIAN OSAKKEIDEN KAUPAN SAATTAMINEN PÄÄTÖKSEN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 10.8.2009 Seinäjoella.

Osakeantivaltuutus

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 19.200.000 uutta II-sarjan osaketta. Valtuutus ei kata I-sarjan osakkeita, ja se sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti suunnattuna osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Uudet osakkeet tarjotaan kuitenkin yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti siten, että I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyyn, pääomarakenteen vahvistamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen.

Hallituksella on oikeus määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko osakkeen nimellisarvon ylittävä osuus merkintähinnasta kokonaan tai osittain yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se voidaan käyttää yhden osakeannin toteuttamiseen. Valtuutus ei kumoa hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta.

Yhtiöjärjestysmuutokset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

”2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin siten, että I-sarjan osakkeita on vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja II-sarjan osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 34.000.000 kappaletta. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.”

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen kappale kuuluu seuraavasti:

”11 § Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen kuulutuksella, joka on julkaistava yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kuulutuksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.”

Yhtiökokouksen päätöksien johdosta toteutettava Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinta

Ilkka-Yhtymä Oyj ilmoitti 1.7.2009 allekirjoittaneensa ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch):n kanssa yhteensä 7.500.000 Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta.

Sopimuksen mukainen Alma Media Oyj:n osakkeiden kauppa oli ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2009 hyväksyy hallituksen ehdotusten mukaisesti kaupan uudelleenrahoituksen toteuttamiseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Edellä kuvatun mukaisesti ehto on täyttynyt, ja mainittu Alma Media Oyj:n osakkeita koskeva kauppa toteutetaan Helsingin pörssissä. Kaupan seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistus Alma Media Oyj:ssä vastaa 20,4 % Alma Media Oyj:n osakkeista ja äänistä, ja Alma Media Oyj:stä tulee Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö.

Seinäjoella 10.8.2009

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi