Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 3.8.2009, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2009
 

TAMMI-KESÄKUU 2009

– Liikevaihto 24,6 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa), lasku 10,9 %

– Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa), lasku 22,5 %

– Liikevoitto 16,9 prosenttia liikevaihdosta (19,5 %)

– Voitto ennen veroja 7,0 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa), lasku 41,1 %

– Tulos/ osake 0,41 euroa (0,74 euroa)

 

HUHTI-KESÄKUU 2009

– Liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa), lasku 11,2 %

– Liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), lasku 9,4 %

– Liikevoitto 18,8 prosenttia liikevaihdosta (18,4 %)

– Voitto ennen veroja 3,3 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvu 32,1 %

– Tulos/ osake 0,17 euroa (0,14 euroa)

 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 10,9 %. Liikevaihto oli 24,6 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 27,6 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 11,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 19,4 % ja levikkituotot nousivat 2,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 10,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 38 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 19 %.

 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 11,2 %. Liikevaihto oli 12,6 MEUR (14,2 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 17,7 % ja levikkituotot nousivat 3,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 16,5 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 38 %, ilmoitustuottojen 43 % ja painotuottojen 19 %.

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 MEUR (0,4 MEUR) ja huhti-kesäkuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

 

Tammi-kesäkuun kulut olivat 20,6 MEUR (22,7 MEUR). Kulut laskivat 8,9 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 10,3 MEUR (11,7 MEUR), lasku 11,8 %. Katsauskaudella sekä toisella vuosineljänneksellä kuluihin sisältyviä poistoja lukuun ottamatta kaikissa kuluissa oli laskua. Maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena Ilkka-Yhtymässä päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn arvioidaan tuovan kustannussäästöjä n. 1 MEUR, josta ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluihin on kirjattu 0,6 MEUR:n kertaluontoinen kulujen pienennys ja toiselle vuosineljännekselle n. 0,2 MEUR. Loput kustannussäästöt kirjautuvat 31.3.2010 mennessä. Liiketoiminnan muut kulut laskivat liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena.

 

Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 4,2 MEUR (5,4 MEUR), joka on 16,9 % (19,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1,7 MEUR (35,9 %), painotoiminnan liikevoitto nousi 0,1 MEUR (5,1 %). Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 2,4 MEUR (2,6 MEUR), 18,8 % (18,4 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,7 MEUR (31,1 %), painotoiminnan liikevoitto nousi 0,2 MEUR (23,5 %).

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 2,9 MEUR (6,6 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,5 MEUR (-0,4 MEUR) ja myytävissä olevien sijoitusten osuus 2,7 MEUR (7,2 MEUR). Myytävissä olevien sijoitusten tuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR (6,9 MEUR). Korkokulut olivat 0,5 MEUR (0,6 MEUR). Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat 0,9 MEUR (-0,2 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,5 MEUR (-0,1 MEUR) ja myytävissä olevien sijoitusten osuus 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Korkokulut huhti-kesäkuussa olivat 0,2 MEUR (0,5 MEUR).

 

Tammi-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,02 MEUR (0,04 MEUR). Voitto ennen veroja oli 7,0 MEUR (12,0 MEUR). Verot olivat 1,1 MEUR (1,1 MEUR) ja katsauskauden tulos 5,9 MEUR (10,9 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 2,5 MEUR (2,0 MEUR).

 

TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 76,2 MEUR (109,4 MEUR). Oma pääoma oli 23,9 MEUR (49,6 MEUR). Käyvän arvon rahasto on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 29,9 MEUR. Vuoden 2009 alusta käyvän arvon rahaston arvo on laskenut 0,7 MEUR, joka muodostuu Alma Median osakkeiden kurssin laskusta. Ilkka-Yhtymä Oyj omisti kesäkuun 2009 lopussa Alma Median osakkeita 7 718 991 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on yhteensä 69,7 MEUR ja kesäkuun lopun kurssilla, 4,86 euroa/ osake, niiden arvo oli yhteensä 37,5 MEUR. Korollisten velkojen määrä oli 40,0 MEUR (46,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 33,5 % (47,5 %). Rahavarat olivat 3,9 MEUR (3,7 MEUR).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 7,6 MEUR (7,9 MEUR). Investointien rahavirta oli 1,9 MEUR (-48,1 MEUR).

 

OSAKKEET

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 37.014 kappaletta, joka on 0,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,3 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 194.880 kappaletta, joka vastaa 1,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1,5 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 7,45 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,80 euroa ja ylin 8,56 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 103,4 MEUR.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 370 (387) henkilöä.

 

Sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila siirtyi maaliskuussa 2009 sanomalehti Kalevan päätoimittajaksi.  Pohjalaisen uudeksi päätoimittajaksi on valittu valtiot. maist. Arno Ahosniemi (31) Brysselistä. Arno Ahosniemi siirtyi Vaasa Oy:n palvelukseen kesäkuussa 2009.

 

Ilkka-Yhtymässä on käyty yt-neuvottelut liittyen muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvaan ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan volyymien supistumiseen. Neuvottelut konsernissa alkoivat 12.3.2009 ja päättyivät 2.4.2009.

 

Neuvotteluissa saavutettu ratkaisu merkitsee pääosin henkilöstön kanssa sovittua lomarahoja koskevaa järjestelyä. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä. Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan kustannussäästöjä n. 1 MEUR, josta ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluihin on kirjattu 0,6 MEUR:n kertaluontoinen kulujen pienennys ja toiselle vuosineljännekselle n. 0,2 MEUR. Loput kustannussäästöt kirjautuvat 31.3.2010 mennessä.

 

Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä on käynnistetty koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 25.5.2009, että konsernin kolmessa eri yhtiössä harjoitettava kustannustoiminta keskitetään yhteen yhtiöön, jonka päätoimipaikat tulevat olemaan Vaasassa ja Seinäjoella vuoden 2010 alusta. Muutos korostaa eri lehtibrändien Ilkan, Pohjalaisen sekä paikallis- ja kaupunkilehtien roolia omilla ilmestymisalueillaan. Päätös liittyy konsernin meneillään olevaan kehittämisohjelmaan vuosille 2010 – 2011.

 

Muutoksen tavoitteena on konsernin monikanavaisten sanomalehtien ja painotoiminnan kilpailu- ja tuloksentekokyvyn turvaaminen. Konsernin kustannustoimintoja kehitetään asiakaslähtöisesti sisäisiä prosesseja tehostamalla, verkostoitumalla sekä muokkaamalla järjestelmiä ja rakenteita toimintaa tukeviksi.

 

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Vuodelle 2009 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 27 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2013 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Juhani Hautamäki, Ylivieska sekä henkilöstön edustajat Petri Taipale, Seinäjoki ja Seija Peitso, Seinäjoki.

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.5.2009 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Heikki Kuoppamäki. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja taantuma vaikuttavat edelleen mediamainonnan ja painotoiminnan volyymeja laskevasti verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannus- ja painotoiminnassa ei ole näkyvissä jo tapahtuneen mediamainonnan laskua lukuunottamatta muita merkittäviä lähiajan riskejä. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.

 

I-print Oy:llä ja HSS Media Oy:llä on voimassa pitkäaikainen painosopimus, joka alkoi 1.1.2000 ja päättyy 31.12.2009. HSS Median huhtikuun 2009 tiedotteen mukaan heidän lehdet siirtyvät painettavaksi Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ja HSS Media Oy:n perustamaan yhteisyritykseen. Uusi painolaitos tulee sijaitsemaan Kokkolassa ja käynnistyy yhteisyrityksen osapuolten ilmoituksen mukaan vuoden 2010 puolivälin jälkeen. I-print Oy ja HSS Media Oy neuvottelevat nykyisen painosopimuksen jatkamisesta kesään 2010 saakka. Tämän jälkeen painokapasiteetin käyttöasteen ylläpito on haasteellista I-print Oy:n Vaasan painoyksikössä, jossa HSS Median lehdet pääsääntöisesti painetaan. HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut sopimuksen voimassaoloaikana vuositasolla runsas 10 prosenttia.

 

Konsernilla on korollista lainaa 40,0 MEUR, josta 37,7 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 30.6.2009 26 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  74 % muuttuvakorkoista. Laina-aikaa on jäljellä 4 – 6 v. Korkotason 1 %-yksikön muutos vaikuttaisi konsernin rahoituskuluihin 0,3 MEUR.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj omisti kesäkuun 2009 lopussa Alma Median osakkeita 7 718 991 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on yhteensä 69,7 MEUR ja kesäkuun lopun kurssilla, 4,86 euroa/ osake, niiden arvo oli yhteensä 37,5 MEUR. Osakkeiden arvostustappio (32,2 MEUR) on nyt kirjattu omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Jos ko. osakkeiden arvo muuttuisi 20 %, muutos omassa pääomassa olisi 7,5 MEUR.

 

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ SOPINUT OMISTUKSEN LISÄÄMISESTÄ ALMA MEDIA OYJ:SSÄ, KUTSUU YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA SUUNNITTELEE ENINTÄÄN 40 MILJOONAN EURON OSAKEANTIA YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE

 

Ilkka-Yhtymä Oyj (”Ilkka-Yhtymä” tai ”Yhtiö”) on 1.7.2009 allekirjoittanut ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin (”SEB”) kanssa yhteensä 7.500.000 Alma Media Oyj:n (”Alma Media”) osakkeen ostosta 4,75 euron osakekohtaiseen hintaan. Kyseiset osakkeet vastaavat 10,05 prosenttia Alma Median kaikista osakkeista ja äänimäärästä (”Osakkeet”).

 

Sopimuksen mukainen Alma Median osakkeiden kauppa on ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymän 10.8.2009 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaupan uudelleenrahoituksen toteuttamiseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Ehdon täyttyessä kauppa toteutetaan heti yhtiökokouksen jälkeen Helsingin Pörssin kautta. Ehdon jäädessä täyttymättä kauppa raukeaa. Kaupan toteutumisesta tiedotetaan erikseen yhtiökokouksen jälkeen.

 

Lisäksi sopimuksessa on eräitä muita ehtoja liittyen allekirjoituksen ja toteutuksen väliseen aikaan, mukaan lukien ehto, jos ko. aikana Alma Median kaikille osakkeenomistajille tarjotaan kaikista osakkeista olennaisesti nyt sovittua korkeampi hinta. Jos tässä tilanteessa myös muut osapuolten välillä määritellyt edellytykset täyttyvät, yhtenä käytettävissä olevana vaihtoehtona osapuolet ovat sopineet siitä, että kauppa voi tarkemmin sovittujen ehtojen täyttyessä jäädä toteutumatta. Tällöin Ilkka-Yhtymä saa kuitenkin aina vähintään korvauksen sille kertyneistä kaupan toteuttamiseen ja sen rahoituksen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista.

 

Ilkka-Yhtymän hallitus on 1.7.2009 hyväksynyt kaupan ja päättänyt tehdä em. ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallintoneuvosto on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 10.8.2009. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteena 10.7.2009. Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan ovat Ilkka-Yhtymä Oyj:n kotisivuilla (www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous > Ylimääräinen yhtiökokous 2009). Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 25 prosenttia Ilkka-Yhtymän osakkeista ja yhteensä noin 30 prosenttia äänistä (noin 30 prosenttia I-sarjan osakkeista ja äänistä ja noin 20 prosenttia II-sarjan osakkeista ja äänistä) ovat ilmoittaneet tukevansa hallituksen ehdotuksia.

 

Sopimuksen mukaisen kaupan toteutuessa Ilkka-Yhtymän omistusosuus Alma Mediassa nousee nykyisestä 10,35 prosentista 20,40 prosenttiin ja Ilkka-Yhtymästä tulisi Alma Median suurin yksittäinen omistaja. Sopimuksen mukainen omistuksen lisäys jatkaa Ilkka-Yhtymän kasvustrategian toteuttamista. Ilkka-Yhtymän tavoitteena on toimia pitkäaikaisena omistajana Alma Mediassa ja olla mukana kehittämässä sen tulevaa liiketoimintaa.

 

Mikäli sopimuksen mukainen osakkeiden kauppa toteutuu, Alma Mediasta tulee Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö ja se yhdistetään kaupan toteutumishetkestä lukien osakkuusyrityksenä Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen. Vuoden 2009 toisen  vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa oman pääoman käyvän arvon rahastoon sisältyy Alma Median osakkeesta arvostustappiota 32,2 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaisen kaupan toteutuessa Ilkka-Yhtymän omistamien Alma Median osakkeiden arvon muutos tullaan kirjaamaan kertaluonteisena eränä tulosvaikutteisesti kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavassa osavuosikatsauksessa, minkä jälkeen arvon muutos raportoidaan tulosvaikutteisesti IFRS-standardien mukaisesti käyvän arvon testauksen kautta. Yhtiön kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavasta osavuosikatsauksesta lukien Ilkka-Yhtymän osuus Alma Median tuloksesta kirjataan Ilkka-Yhtymän tulokseen. Hallituksen tämänhetkisen käsityksen mukaan kertaluonteinen tulosvaikutteinen arvonalennus ei vaaranna Yhtiön osingonmaksukykyä.

 

Aiottu Osakekauppa rahoitetaan väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä. Mikäli Ilkka-Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotukset ja kauppa toteutuu, Yhtiön hallituksen tarkoituksena on valtuutuksen nojalla toteuttaa Yhtiön osakkeenomistajille tarjottava enintään 40 miljoonan euron määräinen osakeanti (”Osakeanti”), jolle on täysi merkintätakaus. Osakeannissa laskettaisiin liikkeelle Yhtiön uusia II-sarjan osakkeita, jotka tarjottaisiin yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti siten, että I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita.

 

Suunnitellulla Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Osakkeiden ostoa varten järjestetyn lyhytaikaisen lainarahoituksen takaisinmaksuun sekä Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen. Osakeanti on tarkoitus toteuttaa syksyn 2009 aikana.

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola sekä eräät muut osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 13 prosenttia Ilkka-Yhtymän osakkeista, ovat kukin sitoutuneet merkitsemään mahdollisessa Osakeannissa oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet II-sarjan osakkeet.

 

Edelleen Nordea Pankki Suomi Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ovat Osakeannin toteutuessa ja muuten tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät uudet II-sarjan osakkeet. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Ilkka-Yhtymän osakkeista ja äänimäärästä tulee kaikissa tapauksissa jäämään alle 10 prosentin.

 

Nordea Corporate Finance toimii Ilkka-Yhtymän taloudellisena neuvonantajana sekä suunnitellun Osakeannin pääjärjestäjänä.

 

LIPUTUKSET

 

Keskisuomalainen Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 14.7.2009. Omistusosuus nousi 5,4378 prosenttiin osakkeista ja 0,8269 prosenttiin äänimäärästä.

 

VUODEN 2009 NÄKYMÄT

 

Taantuman vaikutuksia vuoden 2009 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea ennakoida.

 

Mediamainonta tulee supistumaan Suomessa vuonna 2009 taantuman seurauksena. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena.

 

Painotoiminnan volyymit ovat kääntyneet laskuun mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Painovolyymien supistuessa kilpailu kiristyy entisestään.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto supistuu kustannustoiminnan ja painotoiminnan kysynnän laskiessa taantuman seurauksena.

 

Liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton arvioidaan heikkenevän merkittävästi huolimatta käynnissä olevista tehostamistoimenpiteistä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat operatiivisen tuloksen lisäksi myytävissä olevien sijoitusten osinkotuotot, korkokehitys sekä arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Koko vuoden tulos jää selvästi heikommaksi kuin vuonna 2008.

 

Mikäli 1.7.2009 sopimuksen mukainen ehdollinen Alma Median osakkeiden kauppa toteutuu, Alma Mediasta tulee Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö ja se yhdistetään kaupan toteutumishetkestä lukien osakkuusyrityksenä Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen. Vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa oman pääoman käyvän arvon rahastoon sisältyy Alma Median osakkeesta arvostustappiota 32,2 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaisen kaupan toteutuessa Ilkka-Yhtymän omistamien Alma Median osakkeiden arvon muutos tullaan kirjaamaan kertaluonteisena eränä tulosvaikutteisesti kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavassa osavuosikatsauksessa, minkä jälkeen arvon muutos raportoidaan tulosvaikutteisesti IFRS-standardien mukaisesti käyvän arvon testauksen kautta. Yhtiön kolmannelta vuosineljännekseltä laadittavasta osavuosikatsauksesta lukien Ilkka-Yhtymän osuus Alma Median tuloksesta kirjataan Ilkka-Yhtymän tulokseen.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

Raportointi

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja:

 

– IFRS 8 Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit ovat entiseen tapaan kustannustoiminta ja painotoiminta. 1.1.2009 alkaen on kuitenkin muutettu IFRS 8:n mukaisesti segmenteille kohdistetut omaisuuserät ja niihin liittyvät tuotot vastaamaan sisäistä raportointia. Muutoksen seurauksena mm. tiettyjä kiinteistöjä ei enää kohdisteta segmenteille vaan kohdistamattomien ryhmään. Segmentti-informaation vertailutiedot 2008 on oikaistu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.

– IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2008 sivulla 63.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur)  4-6/

2009

 4-6/

2008

Muutos  1-6/

2009

 1-6/

2008

Muutos 1-12/

2008

LIIKEVAIHTO 12 616 14 209 -11 % 24 621 27 632 -11 % 55 384
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -23 -4 486 % -8 -1 765 % -1
Liiketoiminnan muut tuotot 99 109 -9 % 194 403 -52 % 626
Materiaalit ja palvelut -3 899 -4 303 -9 % -7 809 -8 318 -6 % -17 082
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 190 -4 700 -11 % -8 334 -9 360 -11 % -18 016
Poistot -793 -712 11 % -1 601 -1 417 13 % -2 961
Liiketoiminnan muut kulut -1 439 -1 983 -27 % -2 895 -3 565 -19 % -7 221
LIIKEVOITTO 2 371 2 616 -9 % 4 168 5 375 -22 % 10 728
Rahoitustuotot ja -kulut 883 -177 599 % 2 856 6 553 -56 % 4 840
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 11 33 -67 % 24 42 -43 % 48
VOITTO ENNEN VEROJA 3 266 2 473 32 % 7 048 11 971 -41 % 15 616
Tuloverot -729 -492 48 % -1 103 -1 113 -1 % -2 086
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 537 1 981 28 % 5 946 10 858 -45 % 13 530
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,17 0,14 28 % 0,41 0,74 -45 % 0,92

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur)  4-6/

2009

 4-6/

2008

Muutos  1-6/

2009

 1-6/

2008

Muutos 1-12/

2008

KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 537 1 981 28 % 5 946 10 858 -45 % 13 530
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Myytävissä olevat sijoitukset -2 856 785 -464 % -695 -14 186 -95 % -42 562
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot -204 -100 % 3 688 -100 % 2 874
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 856 581 -592 % -695 -10 498 -93 % -39 688
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -319 2 562 -112 % 5 251 360 1358 % -26 158

 

Alma Median osakkeet, 10,3 % omistettu yli vuoden, verosaamista ei ole kirjattu katsauskaudella.

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 6/2009 6/2008 Muutos 12/2008
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 898 723 24 % 723
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 477 589 -19 % 531
Aineelliset hyödykkeet 18 546 20 395 -9 % 19 805
Osuudet osakkuusyhtiöissä 558 528 6 % 533
Myytävissä olevat sijoitukset 42 722 73 069 -42 % 43 316
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 58 39 49 % 39
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 213
Laskennallinen verosaaminen 815
PITKÄAIK. VARAT 63 787 96 685 -34 % 65 476
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 874 793 10 % 930
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 563 4 910 -7 % 3 287
Tuloverosaaminen 941 1 700 -45 % 2 030
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 216 1 611 38 % 2 285
Rahat ja pankkisaamiset 3 857 3 683 5 % 2 321
LYHYTAIK. VARAT 12 451 12 696 -2 % 10 852
VARAT YHTEENSÄ 76 238 109 381 -30 % 76 328
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3 666 3 666 3 666
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -19 342 10 543 -283 % -18 647
Kertyneet voittovarat 39 610 35 392 12 % 38 064
OMA PÄÄOMA 23 934 49 601 -52 % 23 083
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 1 643 1 702 -3 % 1 758
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 37 749 40 022 -6 % 37 749
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 39 392 41 724 -6 % 39 508
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 273 5 978 -62 % 5 858
Ostovelat ja muut velat 9 641 10 590 -9 % 7 734
Tuloverovelka 997 1 488 -33 % 146
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 911 18 056 -28 % 13 738
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 76 238 109 381 -30 % 76 328

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur)  1-6/

2009

 1-6/

2008

 1-12/

2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Katsauskauden voitto 5 946 10 858 13 530
Oikaisut -183 -4 410 -181
Käyttöpääoman muutos 1 071 1 674 -126
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

6 833 8 122 13 223
Rahoitustuotot ja -kulut 41 2 215 1 138
Maksetut välittömät verot 722 -2 418 -5 006
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 7 596 7 919 9 355
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-668 -2 603 -3 242
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -101 -52 588 -52 593
Saadut osingot investoinneista 2 661 7 129 7 237
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 873 -48 062 -48 598
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 9 470 -40 144 -39 243
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 585 5 978 2 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos 40 022 41 607
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 348 -14 569 -14 440
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 933 31 431 29 167
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 1 537 -8 713 -10 075
Rahavarat tilikauden alussa 2 321 12 396 12 396
Rahavarat tilikauden lopussa 3 857 3 683 2 321

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

6/2009 6/2008 12/2008
Tulos/osake (eur) 0,41 0,74 0,92
Oma pääoma/osake (eur) 1,63 3,38 1,57
Henkilöstö keskimäärin 370 387 393
Investoinnit (1 000 eur) *) 564 55 476 56 348
Korolliset velat (1 000 eur) 40 022 46 000 43 607
Omavaraisuusaste, % 33,5 47,5 30,9

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin sijoituksiin (osakkeet).

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2008 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 8 179 12 862 39 199 63 907
Katsauskauden laaja tulos -10 498 10 858 360
Osingonjako -14 666 -14 666
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2008 3 666 -2 319 12 862 35 392 49 601

 

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509 12 862 38 064 23 083
Katsauskauden laaja tulos -695 5 946 5 251
Osingonjako -4 400 -4 400
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2009 3 666 -32 204 12 862 39 610 23 934

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 EUR) 6/2009 6/2008 12/2008
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 7 201 8 801
Pantatut osakkeet 25 540 45 300 26 013

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Konsernin segmenttiraportointia on muutettu 1.1.2009 alkaen. Konsernin toimintasegmentit ovat entiseen tapaan kustannustoiminta ja painotoiminta. 1.1.2009 alkaen on kuitenkin muutettu IFRS 8:n mukaisesti segmenteille kohdistetut omaisuuserät ja niihin liittyvät tuotot vastaamaan sisäistä raportointia. Muutoksen seurauksena mm. tiettyjä kiinteistöjä ei enää kohdisteta segmenteille vaan kohdistamattomien ryhmään. Segmentti-informaation vertailutiedot 2008 on oikaistu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.

 

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur)  4-6/

2009

 4-6/

2008

Muu- tos  1-6/

2009

 1-6/

2008

Muu- tos 1-12/

2008

Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 10 201 11 318 -10 % 19 838 22 301 -11 % 44 493
Segmenttien välinen liikevaihto 46 43 7 % 72 80 -11 % 155
Kustannustoiminta yhteensä 10 247 11 361 -10 % 19 909 22 381 -11 % 44 648
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 2 414 2 889 -16 % 4 782 5 330 -10 % 10 887
Segmenttien välinen liikevaihto 2 256 2 354 -4 % 4 409 4 610 -4 % 9 294
Painotoiminta yhteensä 4 670 5 243 -11 % 9 191 9 940 -8 % 20 181
Kohdistamattomat
Ulkoinen liikevaihto 1 1 -9 % 1 1 -6 % 3
Segmenttien välinen liikevaihto 754 689 9 % 1 509 1 377 10 % 2 770
Kohdistamattomat yhteensä 755 690 9 % 1 510 1 378 10 % 2 774
Segm. välinen liikevaihto -3 057 -3 086 -1 % -5 989 -6 067 -1 % -12 219
Konsernin liikevaihto yhteensä 12 616 14 209 -11 % 24 621 27 632 -11 % 55 384

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur)  4-6/

2009

 4-6/

2008

Muu- tos  1-6/

2009

 1-6/

2008

Muu- tos 1-12/

2008

Kustannustoiminta 1 625 2 358 -31 % 2 961 4 621 -36 % 8 976
Painotoiminta 954 772 24 % 1 446 1 375 5 % 2 580
Kohdistamattomat -207 -514 60 % -239 -621 62 % -827
Konsernin liikevoitto yhteensä 2 371 2 616 -9 % 4 168 5 375 -22 % 10 728

 

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 6/2009 6/2008 Muutos 12/2008
Kustannustoiminta 13 983 16 276 -14 % 9 148
Painotoiminta 16 497 19 660 -16 % 19 320
Kohdistamattomat 45 758 73 444 -38 % 47 861
Konsernin varat yhteensä 76 238 109 381 -30 % 76 328

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(1000 eur) 1-6/

2009

1-6/

2008

Muutos 1-12/

2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa 19 805 19 537 1 % 19 537
Lisäykset 179 2 213 -92 % 2 974
Vähennykset -1 -71 -99 % -91
Tilikauden poistot -1 438 -1 278 13 % -2 659
Siirrot erien välillä -6 44
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18 546 20 395 -9 % 19 805

 

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

 

(1000 eur) 6/2009 6/2008 12/2008
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 115 108 203
Muulle lähipiirille 322 433 796
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 292 246 454
Muulta lähipiiriltä 1
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset
Omistusyhteysyrityslainasaamiset 28 39 39
Myyntisaamiset
Osakkuusyhtiöiltä 16 14 9
Muulta lähipiiriltä 62 62 43
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 2 12

 

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

 

 

Johdon työsuhde-etuudet

 

(1000 eur) 6/2009 6/2008 12/2008
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 418 449 827

 

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 3.8.2009

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi

 

 

 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille tai muutoin Direktiiviin 2003/71/EY perustuvien, esitevelvollisuutta koskevien poikkeusten perusteella.