Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 28.8.2009, klo 21.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUKSIEN MUUTTUMISESTA

Tänään julkistettuun Ilkka-Yhtymä Oyj:n (”Ilkka-Yhtymä”) osakeantiin liittyvän 28.8.2009 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen sekä Ilkka-Yhtymän saamien liputusilmoitusten perusteella Ilkka-Yhtymä ilmoittaa saaneensa tänään erilliset ilmoitukset Nordea Bank AB:ltä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilmoituksissa kukin edellä mainittu merkintätakaaja ilmoittaa omistusosuudesta, joka sille syntyisi, mikäli sen antama osakeantiin liittyvä merkintätakaus toteutuisi täysimääräisenä.

Ilmoitukset on annettu seuraavasti (tietoa osin tiivistetty):

Nordea Bank AB toteaa ilmoituksessaan seuraavaa:

”Nordea Bank AB:n (publ)(ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj (1680235-8) on tänään 28.8.2009 antanut merkintätakauksen eli on tietyin ehdoin sitoutunut merkitsemään mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannissa yhtiön tänään julkistamien osakeannin ehtojen mukaisesti.

Mikäli merkintätakaus käytetään täysimääräisesti, Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi tulevien Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 4.032.092 kappaletta ja osakkeiden tuottamien äänten määrä enintään 4.032.092 kappaletta, mikä vastaa 15,71% Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 3,75% äänistä osakeannin jälkeen, mikäli kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.

Merkintätakauksen toteutuminen täysimääräisenä johtaisi siihen, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistus nousisi yli 3/20 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta. Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan osakeannin ehtojen mukaisesti 5.10.2009, jolloin myös mahdolliset takausosakkeet merkitään.

Nordea-konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole omistuksessaan muita Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita.”

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (”Tapiola”), joka on sitoutunut osallistumaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin sekä merkintäsitoumuksen antajana että merkintätakaajana, puolestaan ilmoittaa, että sen antaman merkintätakauksen toteutuessa täysimääräisesti sen omistus ylittäisi 1/10 liputusrajan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 1/20 liputusrajan äänistä seuraavasti:

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tiedot:
Ilkka Yhtymä Oyj, y-tunnus 0182140-9

2. Ilmoituksen peruste:
Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai äänioikeuksien hankkimiseen tai luovuttamiseen

3. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin, alitettiin tai saavutettiin:
Merkintätakaussopimuksen allekirjoitus 28.8.2009

5. Liputusrajat, jotka voidaan ylittää:
5% äänimäärästä, 10% osakkeista (merkintätakauksen täysimääräisen toteutumisen seurauksena)

6. Ilmoitettavat tiedot (koostettu ilmoituksesta)

Tapiola on antanut osakeannissa sekä merkintäsitoumuksen että merkintätakauksen.

Tapiola omistaa ilmoituksensa mukaan ennen osakeantia 144.450 kappaletta I-sarjan osakkeita (noin 3% Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänioikeuksista). Tapiolan omistus ei saavuta eikä ylitä liputusrajoja, mikäli vain osakeannissa annettu merkintäsitoumus täyttyy.

Mikäli Tapiolan antama merkintätakaus toteutuisi täysimääräisesti, Tapiolan merkittäväksi takauksen nojalla tulevien Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 2.620.860 kappaletta ja näiden osakkeiden tuottamien äänten määrä enintään 2.620.820 kappaletta, mikä vastaa 10,21% Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 2,44% äänistä osakeannin jälkeen, mikäli kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.

Tapiolan merkintätakauksen toteutuminen täysimääräisenä johtaisi siihen, että Tapiolan omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä olisi osakeannin jälkeen (myös osakeantia edeltävä omistus ja merkintäsitoumus huomioon ottaen) yhteensä 2.873.647 osaketta ja 5.618.197 ääntä, eli nousisi yli 1/10 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta (11,20%) ja yli 1/20 Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänioikeuksista (5,23%). Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on 1/20:n äänirajoite.

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan osakeannin ehtojen mukaisesti 5.10.2009, jolloin myös mahdolliset takausosakkeet merkitään.

7. Lisätiedot:
28.8.2009 allekirjoitettu merkintätakaussopimus liittyen Ilkka-Yhtymän osakeantiin 7.-25.9.2009. Merkintätakaajat sitoutuvat tietyin ehdoin merkitsemään osakeannissa merkitsemättä jääneet osakkeet.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”), joka on sitoutunut osallistumaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin sekä merkintäsitoumuksen antajana että merkintätakaajana, puolestaan ilmoittaa, että sen antaman merkintätakauksen toteutuessa täysimääräisesti sen omistus ylittäisi 1/20 liputusrajan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista seuraavasti:

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tiedot:
Ilkka Yhtymä Oyj, y-tunnus 0182140-9

2. Ilmoituksen peruste:
Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai äänioikeuksien hankkimiseen tai luovuttamiseen

3. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, y-tunnus 0107638-1

4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin, alitettiin tai saavutettiin:
Sopimus osakkeiden merkitsemisestä merkintätakaussopimuksen perusteella 28.8.2009

5. Liputusraja, joka voidaan ylittää:
ylitetty 1/20 (osakkeista, merkintätakauksen täysimääräisen toteutumisen seurauksena)

6. Ilmoitettavat tiedot (koostettu)

Ilmarinen on antanut osakeannissa sekä merkintäsitoumuksen että merkintätakauksen.

Ilmarinen omistaa ilmoituksensa mukaan ennen osakeantia yhteensä 281.880 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita (I- ja II sarjaa), joiden tuottama äänimäärä on yhteensä 2.217.600. Ilmarisen omistus ei saavuta tai ylitä mitään liputusrajaa, mikäli vain osakeannissa annettu merkintäsitoumus täyttyy.

Mikäli Ilmarisen antama merkintätakaus toteutuisi täysimääräisesti, Ilmarisen merkittäväksi takauksen nojalla tulevien Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeiden määrä olisi yhteensä 1.411.232 kappaletta ja näiden osakkeiden tuottamien äänten määrä 1.411.232 kappaletta, mikä vastaa 5,50% Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 1,31% äänistä osakeannin jälkeen, mikäli kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.

Ilmarisen merkintätakauksen toteutuminen täysimääräisenä johtaisi siihen, että Ilmarisen omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä olisi osakeannin jälkeen (myös osakeantia edeltävä omistus ja merkintäsitoumus huomioon ottaen) yhteensä 1.904.522 osaketta ja 3.840.242 ääntä, eli nousisi yli 1/20 (7,42%) Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta.

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan osakeannin ehtojen mukaisesti 5.10.2009, jolloin myös mahdolliset takausosakkeet merkitään.

7. Lisätiedot:

Ilmarinen on 1.7.2009 ja 28.8.2009 allekirjoitettujen sopimusten perusteella sitoutunut merkitsemään osuutensa, yhteensä 211.410 uutta II-sarjan osaketta, osakeannissa tarjottavista osakkeista sekä antanut merkintätakauksen yhteensä enintään 1.411.232 uuden II-sarjan osakkeen osalta.

Mikäli osakeanti toteutuu kokonaisuudessaan ja Ilmarinen täyttää edellä mainitut sitoumuksensa täysimääräisenä, nousee sen osuus 7,42% prosenttiin yhtiön osakkeista ja 3,57 prosenttiin yhtiön äänistä.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi