Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 10.7.2009, klo 16.00

KUTSU ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n (”Ilkka-Yhtymä”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.8.2009 klo 14.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä (Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus tekee seuraavan osakeantivaltuutusta koskevan ehdotuksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 25 % yhtiön osakkeista ja noin 30 % yhtiön osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä (noin 30 % I-sarjan osakkeista ja äänistä ja noin 20 % II-sarjan osakkeista ja äänistä), ovat ilmoittaneet tukevansa hallituksen tämän kohdan mukaista ehdotusta sekä kohdassa 7 kuvattua ehdotusta.

Ilkka-Yhtymä on 1.7.2009 julkistanut yhtiön valmistelevan enintään 40 miljoonan euron osakkeenomistajille tarjottavaa osakeantia, joka hallituksen on tarkoitus toteuttaa syksyn 2009 aikana markkinaolosuhteet huomioon ottaen ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle tässä myönnettäväksi ehdotetun osakeantivaltuutuksen puitteissa.

Ilkka-Yhtymän hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista seuraavasti. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 19.200.000 uutta II-sarjan osaketta. Valtuutus ei kata I-sarjan osakkeita ja se sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti suunnattuna osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Uudet osakkeet tarjotaan kuitenkin yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti siten, että I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyyn, pääomarakenteen vahvistamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen.

Hallituksella on oikeus määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko osakkeen nimellisarvon ylittävä osuus merkintähinnasta kokonaan tai osittain yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja se voidaan käyttää yhden osakeannin toteuttamiseen. Valtuutus ei kumoa hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta.

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus tekee seuraavat yhtiöjärjestysmuutoksia koskevat ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi seuraavasti:

”2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin siten, että I-sarjan osakkeita on vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja II-sarjan osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 34.000.000 kappaletta. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.”

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi seuraavasti:

”11 § Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen kuulutuksella, joka on julkaistava yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kuulutuksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.”

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu, viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus sekä hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävinä tämän kutsun julkistamispäivästä lähtien ja toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 3.8.2009 lähtien yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Ylimääräinen yhtiökokous 2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 29.7.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 5.8.2009 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki Hallila
faksilla numeroon (06) 418 6672 tai
kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymälle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan yhden tai useamman asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.7.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ilkka-Yhtymällä on kokouskutsun päivänä 1.7.2009 II-sarjan osakkeita 10 361 772, ääniä 10 361 772 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli yhteensä 14 665 833 osaketta ja 96 442 992 ääntä.

Seinäjoella heinäkuun 1. päivänä 2009

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi