Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 5.5.2009, klo 9.00

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009

 

– Liikevaihto 12,0 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa), lasku 10,6 %

– Liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), lasku 34,9 %

– Liikevoitto 15,0 prosenttia liikevaihdosta (20,6 %)

– Voitto ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa), lasku 60,2 %

– Tulos/ osake 0,23 euroa (0,61 euroa)

 

Liikevaihto ja tuloskehitys

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 10,6 %. Liikevaihto oli 12,0 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 13,4 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 12,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 21,1 % ja levikkituotot nousivat 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,0 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 20 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (0,3 MEUR).

 

Tammi-maaliskuun kulut olivat 10,3 MEUR (11,0 MEUR). Kulut laskivat 5,9 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Katsauskauden kuluihin sisältyviä poistoja lukuun ottamatta kaikissa kuluissa oli laskua. Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn arvioidaan tuovan kustannussäästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana n. 1 MEUR, josta ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluihin on kirjattu 0,6 MEUR:n kertaluontoinen kulujen pienennys.

 

Konsernin liikevoitto oli 1,8 MEUR (2,8 MEUR), mikä on 15,0 % (20,6 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,9 MEUR, painotoiminnan 0,1 MEUR.

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 2,0 MEUR (6,7 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli -0,1 MEUR (-0,3 MEUR) ja myytävissä olevien sijoitusten osuus 2,3 MEUR (6,9 MEUR). Myytävissä olevien sijoitusten tuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR (6,9 MEUR).

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,01 MEUR (0,01 MEUR). Voitto ennen veroja oli 3,8 MEUR (9,5 MEUR). Verot olivat 0,4 MEUR (0,6 MEUR) ja katsauskauden tulos 3,4 MEUR (8,9 MEUR).

 

Tase ja rahoitus

 

Konsernitaseen loppusumma oli 85,2 MEUR (119,0 MEUR). Oma pääoma oli 28,7 MEUR (61,7 MEUR). Käyvän arvon rahasto on pienentynyt vuoden aikana 26,4 MEUR. Vuoden 2009 alusta käyvän arvon rahaston arvo on noussut 2,2 MEUR, joka muodostuu Alma Median osakkeiden kurssin noususta. Ilkka-Yhtymä Oyj omistaa Alma Median osakkeita 7 718 991 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on yhteensä 69,7 MEUR ja maaliskuun lopun kurssilla niiden arvo oli 40,4 MEUR. Korollisten velkojen määrä oli 41,6 MEUR (41,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli 36,4 % (54,8 %). Rahavarat olivat 8,6 MEUR (11,9 MEUR).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 6,3 MEUR (4,2 MEUR). Investointien rahavirta oli 2,0 MEUR (-46,3 MEUR).

 

Osakkeet

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 8.996 kappaletta, joka on 0,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 85.566 kappaletta, joka vastaa 0,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,7 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 8,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,80 euroa ja ylin 8,56 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 107,8 MEUR.

 

Riskit ja riskienhallinta

 

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja taantuma vaikuttavat edelleen mediamainonnan ja painotoiminnan volyymeja laskevasti verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannus- ja painotoiminnassa ei ole näkyvissä mediamainonnan todennäköistä laskua lukuunottamatta muita merkittäviä lähiajan riskejä. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.

 

Konsernilla on korollista lainaa 41,6 MEUR, josta 37,7 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 31.3.2009 25 % lainoista oli kiinteäkorkoista ja 75 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 5 – 7 v. Korkotason 1 %-yksikön muutos vaikuttaisi konsernin rahoituskuluihin 0,3 MEUR.

 

Julkisesti noteerattujen myytävissä olevien rahoitusvarojen markkina-arvo 31.3.2009 oli 40,4 MEUR. Jos arvo muuttuisi 20 %, muutos omassa pääomassa olisi 8,1 MEUR.

 

Pohjalaisen päätoimittaja

 

Sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila siirtyi maaliskuussa 2009 sanomalehti Kalevan päätoimittajaksi. Pohjalaisen uudeksi päätoimittajaksi on valittu valtiot. maist. Arno Ahosniemi (31) Brysselistä. Arno Ahosniemi siirtyy Vaasa Oy:n palvelukseen kesäkuussa 2009.

 

Henkilöstö

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 372 (376) henkilöä.

 

Ilkka-Yhtymässä on käyty yt-neuvottelut liittyen muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvaan ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan volyymien supistumiseen. Neuvottelut konsernissa alkoivat 12.3.2009 ja päättyivät 2.4.2009.

 

Neuvotteluissa saavutettu ratkaisu merkitsee pääosin henkilöstön kanssa sovittua lomarahoja koskevaa järjestelyä. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä.

Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan kustannussäästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana n. 1 Meur, josta merkittävä osa on kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

 

Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä on käynnistetty koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen. Konsernin toimintoja tullaan kehittämään monikanavaisten sanomalehtien ja painotoiminnan kilpailukyvyn ja tuloksentekokyvyn turvaamiseksi.

 

Yhtiökokouksen päätöksiä

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 8.5.2009 ja täsmäytyspäivä 30.4.2009.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Vuodelle 2009 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 27 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2013 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Juhani Hautamäki, Ylivieska sekä henkilöstön edustajat Petri Taipale, Seinäjoki ja Seija Peitso, Seinäjoki.

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

 

Ilkka-Yhtymän ja HSS Median painosopimus päättyy 2010

 

HSS Media Oy:n ilmoituksen mukaan Ilkka-Yhtymän painoyhtiön I-print Oy:n ja HSS Media Oy:n välinen pitkäaikainen painosopimus päättyy vuonna 2010. HSS Median tiedotteen mukaan heidän lehdet siirtyvät painettavaksi Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ja HSS Media Oy:n perustamaan yhteisyritykseen. Uusi painolaitos tulee sijaitsemaan Kokkolassa ja käynnistyy yhteisyrityksen osapuolten ilmoituksen mukaan vuoden 2010 puolivälin jälkeen.

 

I-print Oy:llä ja HSS Media Oy:llä on voimassa pitkäaikainen painosopimus, joka alkoi 1.1.2000. Painosopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. HSS Median lehdet painetaan pääsääntöisesti I-print Oy Vaasan painossa. HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut vuositasolla runsas 10 prosenttia.

 

VUODEN 2009 NÄKYMÄT

 

Globaalin rahoituskriisin ja reaalitalouden taantuman vaikutuksia vuoden 2009 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen erittäin vaikea ennakoida.

 

Mediamainonta tulee supistumaan Suomessa vuonna 2009 taantuman seurauksena. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena.

 

Painotoiminnan volyymit kääntyvät laskuun mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Painovolyymien supistuessa kilpailu kiristyy entisestään.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto supistuu kustannustoiminnan ja painotoiminnan kysynnän laskiessa taantuman seurauksena.

 

Liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton arvioidaan heikkenevän merkittävästi huolimatta aloitetuista tehostamistoimenpiteistä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat operatiivisen tuloksen lisäksi myytävissä olevien sijoitusten osinkotuotot, korkokehitys sekä arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Koko vuoden tulos jää selvästi heikommaksi kuin vuonna 2008.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

Raportointi

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja:

 

– IFRS 8 Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit ovat entiseen tapaan kustannustoiminta ja painotoiminta. 1.1.2009 alkaen on kuitenkin muutettu IFRS 8:n mukaisesti segmenteille kohdistetut omaisuuserät ja niihin liittyvät tuotot vastaamaan sisäistä raportointia. Muutoksen seurauksena tiettyjä kiinteistöjä ei enää kohdisteta segmenteille vaan kohdistamattomien ryhmään. Muutoin segmenteille kohdistetut erät ovat tilinpäätöksen 2008 mukaiset. Segmentti-informaation vertailutiedot 2008 on oikaistu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.

– IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2008 sivulla 63.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 eur) 1-3/

2009

1-3/

2008

Muutos 1-12/

2008

LIIKEVAIHTO 12 005 13 423 -11 % 55 384
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 15 3 400 % -1
Liiketoiminnan muut tuotot 94 294 -68 % 626
Materiaalit ja palvelut -3 910 -4 015 -3 % -17 082
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 144 -4 660 -11 % -18 016
Poistot -808 -705 15 % -2 961
Liiketoiminnan muut kulut -1 455 -1 582 -8 % -7 221
LIIKEVOITTO 1 797 2 759 -35 % 10 728
Rahoitustuotot ja -kulut 1 973 6 730 -71 % 4 840
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 13 9 43 % 48
VOITTO ENNEN VEROJA 3 783 9 499 -60 % 15 616
Tuloverot -374 -622 -40 % -2 086
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 409 8 877 -62 % 13 530
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,23 0,61 0,92

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Myytävissä olevat sijoitukset 2 161 -14 971 -114 % -42 562
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 3 893 -100 % 2 874
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2 161 -11 079 -120 % -39 688
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5 570 -2 202 -353 % -26 158

 

Alma Median osakkeet, 10,3 % omistettu yli vuoden, verosaamista ei ole kirjattu katsauskaudella.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur) 1-3/

2009

1-3/

2008

Muutos 1-12/

2008

Kustannustoiminta 9 662 11 020 -12 % 44 648
Painotoiminta 4 520 4 697 -4 % 20 181
Kohdistamattomat 755 688 10 % 2 774
Segm. välinen liikevaihto -2 933 -2 981 -2 % -12 219
Yhteensä 12 005 13 423 -11 % 55 384

 

 

Liikevoitto (1000 eur) 1-3/

2009

1-3/

2008

Muutos 1-12/

2008

Kustannustoiminta 1 337 2 262 -41 % 8 976
Painotoiminta 492 603 -18 % 2 580
Kohdistamattomat -32 -107 -70 % -827
Yhteensä 1 797 2 759 -35 % 10 728

 

 

 

KONSERNIN TASE (1000 eur)
3/2009 3/2008 Muutos 12/2008
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 699 463 51 % 723
Liikearvo 314 314
Sijoituskiinteistöt 504 621 -19 % 531
Aineelliset hyödykkeet 19 139 20 304 -6 % 19 805
Osuudet osakkuusyhtiöissä 547 495 10 % 533
Myytävissä olevat sijoitukset 45 500 71 681 -37 % 43 316
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 39 39 39
Muut aineelliset hyödykkeet 213 214 213
Laskennallinen verosaaminen 1 019
PITKÄAIK. VARAT 66 956 94 836 -29 % 65 476
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 880 718 23 % 930
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 952 6 952 -14 % 3 287
Tuloverosaaminen 876 786 11 % 2 030
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 897 3 767 -50 % 2 285
Rahat ja pankkisaamiset 8 598 11 942 -28 % 2 321
LYHYTAIK. VARAT 18 203 24 165 -25 % 10 852
VARAT YHTEENSÄ 85 159 119 000 -28 % 76 328
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3 666 3 666 3 666
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -16 486 9 962 -265 % -18 647
Kertyneet voittovarat 41 473 48 076 -14 % 38 064
OMA PÄÄOMA 28 653 61 705 -54 % 23 083
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 1 692 1 771 -4 % 1 758
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 37 749 37 749
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 39 442 1 771 2127 % 39 508
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 858 41 700 -91 % 5 858
Ostovelat ja muut velat 12 729 12 109 5 % 7 734
Tuloverovelka 477 1 715 -72 % 146
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 17 064 55 525 -69 % 13 738
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 85 159 119 000 -28 % 76 328

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)
1-3/

2009

1-3/

2008

1-12/

2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Katsauskauden voitto 3 409 8 877 13 530
Oikaisut -804 -5 621 -181
Käyttöpääoman muutos 2 328 2 026 -126
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 933 5 282 13 223
Rahoitustuotot ja -kulut 312 -415 1 138
Maksetut välittömät verot 1 045 -717 -5 006
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 289 4 151 9 355
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-303 -1 264 -3 242
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -23 -51 985 -52 593
Saadut osingot investoinneista 2 316 6 948 7 237
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 990 -46 300 -48 598
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 8 279 -42 149 -39 243
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 000 41 700 2 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos 41 607
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 -4 -14 440
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 002 41 696 29 167
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 6 277 -454 -10 075
Rahavarat tilikauden alussa 2 321 12 396 12 396
Rahavarat tilikauden lopussa 8 598 11 942 2 321

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
3/2009 3/2008 12/2008
Tulos/osake (eur) 0,23 0,61 0,92
Oma pääoma/osake (eur) 1,95 4,21 1,57
Henkilöstö keskimäärin 372 376 393
Investoinnit (1 000 eur) *) 114 53 530 56 348
Korolliset velat (1 000 eur) 41 607 41 700 43 607
Omavaraisuusaste, % 36,4 54,8 30,9

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin sijoituksiin (osakkeet).

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)
Oman pääoman muutos 1-3/ 2008 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 8 179 12 862 39 199 63 907
Katsauskauden laaja tulos -11 079 8 877 -2 202
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2008 3 666 -2 900 12 862 48 076 61 705

 

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509 12 862 38 064 23 083
Katsauskauden laaja tulos 2 161 3 409 5 570
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2009 3 666 -29 348 12 862 41 473 28 653

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1000 EUR)
3/2009 3/2008 12/2008
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 4 017 8 801
Pantatut osakkeet 27 485 44 669 26 013
Muiden puolesta
Takaukset 16

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 5.5.2009

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi