Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 3.4.2009, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.4.2009 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä (Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.4.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.5.2009.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin,
– valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta
– valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden
– valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista
– valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2009) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 27 jäsentä.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2009) mukaan erovuorossa olevan Jukka Tunkkarin tilalle valitaan Juhani Hautamäki, Ylivieska ja Matti Ritamäen tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset Markku Akonniemi, Alpo Joensuu, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Henkilöstö on valinnut edustajikseen erovuorossa olevien Juha Aho-Pynttärin ja Tarja Järven tilalle Petri Taipaleen, Seinäjoki ja Seija Peitson, Seinäjoki seuraavalle nelivuotiskaudelle.

13. Vararahaston alentaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla.
Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.
Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen.

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien valinta
Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallintoneuvoston, hallituksen ja niiden valiokunnan päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä 3.4.2009 lähtien yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous 2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 27.3.2009.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 22.4.2009 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
b) puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki Hallila
c) faksilla numeroon (06) 418 6672 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009 II-sarjan osakkeita 10 361 772, ääniä 10 361 772 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli yhteensä 14 665 833 osaketta ja 96 442 992 ääntä.

Seinäjoella maaliskuun 2. päivänä 2009

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi