Ilkka-Yhtymä Oyj      Tilinpäätöstiedote 16.2.2009, klo 14.00

 

ILKKA-YHTYMÄ–KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

 

TILIKAUSI 2008

– Liikevaihto 55 384 tuhatta euroa (54 885 tuhatta euroa vuonna 2007), kasvu 0,9 %

– Liikevoitto 10 728 tuhatta euroa (11 790 tuhatta euroa), lasku 9,0 %

– Liikevoitto 19,4 prosenttia liikevaihdosta (21,5 %)

– Voitto ennen veroja 15 616 tuhatta euroa (17 388 tuhatta euroa), lasku 10,2 %

– Tulos/ osake 0,92 euroa (0,93 euroa)

– Hallitus esittää osingoksi 0,30 euroa osakkeelta

– Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden.

 

LOKA-JOULUKUU 2008

– Liikevaihto 14 442 tuhatta euroa (14 827 tuhatta euroa), lasku 2,6 %

– Liikevoitto 2 612 tuhatta euroa (2 781 tuhatta euroa), lasku 6,1 %

– Liikevoitto 18,1 prosenttia liikevaihdosta (18,8 %)

– Voitto ennen veroja 1 504 tuhatta euroa (2 258 tuhatta euroa), lasku 33,4 %

– Tulos/ osake 0,08 euroa (0,11 euroa)

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

 

”Media-alan pitkään jatkunut myönteinen talouskehitys kääntyi globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena vuonna 2008. Kuluttajien ostovoiman kasvu ja usko oman talouden kehitykseen piti yllä alkuvuodesta yksityisen kulutuksen kasvua, joka näkyi myönteisesti mediamainonnassa. Alkusyksyn taantumaenteet ja loppuvuoden synkkenevä talouskehitys vaikutti voimakkaasti kuluttajien luottamukseen, joka johti nopeasti mediamainonnan pieneneviin volyymeihin. Mediamainonta säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sanomalehtien mainonta supistui 2.8 %, mikä johtui erityisesti työpaikka-, asunto- ja autokauppamainonnan hiipumisesta loppuvuonna.

 

Alueellisten sanoma- ja kaupunkilehtien asema mediakentässä on edelleen vahva. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, uudet tekniikat ja niiden mahdollistamat uudet kilpailijat haastavat kuitenkin perinteiset lehdet. Vastataksemme tulevaisuuden haasteisiin olemme jatkaneet panostuksia eri lehtiryhmiemme roolien mukaisiin, monikanavaisten journalististen ja kaupallisten sisältöjen kehittämiseen.

 

Olemme panostaneet sähköisiin palveluihin, lehtiemme uudistamiseen sekä I-printin palvelukyvyn parantamiseen. Maakuntalehtiemme Ilkan ja Pohjalaisen sähköiset palvelut ovat yli kaksinkertaistaneet kävijämääränsä kiinnostavimpien sisältöjen ja uusien palveluiden ansiosta. Journalistien uusi tes-ratkaisu mahdollistaa monikanavaisuuden merkittävän syventämisen ja laajentamisen tulevaisuudessa. Syksyllä toimme markkinoille maakuntalehtiemme yhteisen viikonloppuliitteen Murun. Kesällä hankimme konserniimme Kauhava –lehden, joka yhdistyi vuoden vaihteessa Härmät-lehden kanssa Komiat-lehdeksi. Olemme laajentaneet sanomalehtirotaatiotamme vastaamaan maakuntalehtien liitteiden kapasiteettitarvetta. I-printin arkkipainossa olemme investoineet uuteen arkki- ja digipainokoneeseen sekä osoitteellisten suorakampanjapalveluiden kehittämiseen.

 

Osaamiskeskuksittain olemme kehittäneet toiminnallisia prosessejamme tuottavuuden nostamiseksi. Tavoitteenamme on verkostomainen, monikanavainen kustannustoiminta, joka perustuu kasvavaan yhteistyöhön konsernin sisällä ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Henkilöstön kehittämispanostukset olemme suunnanneet monikanavaosaamisen edistämiseen sekä myyjien valmiuksien parantamiseen. Syksyllä toteutimme koko henkilökunnan muutosvalmennuskoulutuksen.

 

Kulunut vuosi oli sijoitustoiminnan osalta haasteellinen. Pörssikurssien hyvä alkuvuoden kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun loppuvuonna. Osakkeiden negatiivisesta hintakehityksestä ja korkokulujen noususta huolimatta yhtymän rahoitustuotot säilyivät  hyvällä tasolla käyttöomaisuusosakkeiden osinkotulojen ansiosta.

 

Vuoden 2009 painopisteenä ovat nuoret lukijat sekä myyntitoimintojemme tehostaminen. Panostamme erityisesti muihin kuin itse tuotettuihin monikanavaisiin vapaa-aika-, viihde- ja hyötypalveluihin. Konsernin eri lehtiryhmien sisältö- ja markkinointiyhteistyötä lisätään ja sisältöjen vaihdanta kasvaa yhteistyöverkostojen ansiosta.

 

Alkavan vuoden talousnäkymät toimialueellamme ovat heikentyneet selvästi taantuman seurauksena. Työttömyys on kääntynyt nousuun, mutta työttömien määrä on maan keskiarvoja pienempi. Markkinatilannetta varjostaa kuluttajien negatiivinen näkemys oman talouden kehityksestä ja yritysten  kustannusrakenteita rasittaa henkilöstökustannusten nousu. Myös sijoitustoiminnan näkymät säilyvät erittäin haasteellisina.”

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Suomen BKT:n ennakoidaan kasvaneen VM:n suhdannekatsauksen 18.12.2008 mukaan noin 1,5 prosenttia vuonna 2008. Myös viennin kasvu jää heikon loppuvuoden johdosta pariin prosenttiin. Inflaatio oli joulukuussa 3,5 % ja koko vuoden 2008 keskimääräinen inflaatio oli 4,1 %. Inflaatiota ovat kohottaneet eniten elintarvikkeiden ja asumisen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua hillitsi joulukuussa eniten polttonesteiden, henkilöautojen sekä viihde-elektroniikan ja tietojenkäsittelylaitteiden halpeneminen.

 

Vuonna 2009 tuotanto tulee supistumaan ja työttömyys lisääntymään. Joulukuussa 2008 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työllisyysaste oli 69,5 %. Työttömiä oli vuoden 2008 joulukuussa 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 6,1 %.

 

Vaikka vienti ja yksityiset investoinnit supistuvatkin, veronkevennysten, hidastuvan inflaation ja suhteellisten korkeiden palkankorotusten myötä kotitalouksien ostovoiman kasvu on tänä vuonna vahvaa. Työttömyyden ja epävarmuuden lisääntyessä kulutuksen kasvu jää kuitenkin tulojen kasvua vähäisemmäksi. Vuonna 2008 kotitalouksien kulutuksen arvioidaan lisääntyneen noin 2,5 %. Vuonna 2009 kulutuksen kasvu hidastunee noin prosenttiyksikön verran.

 

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä koko maassa –3,7. Arvo on laskenut 17 pistettä pitkän aikavälin keskiarvon alle.

 

Etelä-Pohjanmaalla vuoden viimeisellä kvartaalilla tuli selvä käänne huonompaan suuntaan. Kuluttajien usko oman taloutensa kehittymiseen kääntyi laskuun.

Työttömyysluvut ovat olleet suotuisammat muuhun maahan verrattuna johtuen kotimarkkinapainotteisuudesta ja viennin pienestä osuudesta. Suuria lomautuksia ei ollut yhtä paljon kuin muualla maassa, koska suurteollisuutta on vähemmän ja pkt-sektori on merkittävä työllistäjä. Maakunnan väkiluku säilyi lähes ennallaan. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen eli  ELYn päätoimipaikka päätettiin sijoittaa Seinäjoelle.

Myös maakunnalle tärkeät liikennehankkeet etenivät valtakunnallisissa linjapäätöksissä.

 

Pohjanmaan maakunnassa pitkään korkealla tasolla pysynyt kuluttajien usko oman taloutensa kehittymiseen kääntyi laskuun loppuvuonna. Tähän vaikuttivat mm. Kaskisten sellutehtaan sulkeminen ja Pietarsaaren veneteollisuuden lomautukset. Alueen veturina toimivan energiateollisuuden näkymät ovat edelleen kohtuulliset. Uutta energiateknologiaa kehittävää ja soveltavaa teollisuutta ja sen myötä uusia  työpaikkoja syntyy edelleen, mutta epävarmuus tulevasta tekee teollisuuden rekrytoinneissaan varovaiseksi. Vähittäiskaupan rakentaminen Pohjanmaalla jatkuu voimakkaana Vaasan keskustan ympäristössä. Vaasaan tullaan myös sijoittamaan valtion uusi Aluehallintovirasto.

 

Maakunnan väkimäärä kasvoi 2008 hieman ja myönteisen väestökehityksen arvioidaan jatkuvan erityisesti Vaasan talousalueella.

 

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi 1,8 % vuonna 2008. Mainonta väheni sanomalehdissä 2,8 % ja kaupunkilehdissä 2,8 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 40,3 % ja kaupunkilehtien 5,5%. Sanomalehtien tilaajamäärät alenivat vuonna 2008 edellisten vuosien tapaan maltillisesti. Lehtien verkkopalveluiden kävijä- ja lukijamäärät ovat moninkertaistuneet. Vuoden 2009 mediamarkkinoiden kehitystä on haasteellista arvioida. Alan ulkopuolisia uhkatekijöitä ovat yleisen talouden kehitys ja työttömyys sekä yksityisen kulutuksen ja luokiteltujen ilmoitusten sekä mediamainonnan mahdollinen merkittävä putoaminen. Hallituksen talouden tukipaketin arvioidaan kuitenkin ylläpitävän kuluttajien ostovoimaa ja yksityistä kulutusta hyvällä tasolla

 

KONSERNIRAKENNE

 

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj:stä, kustannustoimintaa harjoittavista Sanomalehti Ilkka Oy:stä, Vaasa Oy:stä ja Pohjanmaan Lähisanomat Oy:stä. Konserniin kuuluvat lisäksi lehti- ja arkkipainoyhtiö I-print Oy, kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä I-Mediat Oy. Konsernin kustannustoimintaa harjoittavien yhtiöiden päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen. Muita julkaisuja ovat paikallislehdet Jurvan Sanomat, Järviseutu, Komiat, Suupohjan Sanomat ja Viiskunta sekä kaupunkilehdet Etelä-Pohjanmaa ja Vaasan Ikkuna.

 

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat  Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

 

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

 

Konsernin  liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia ja oli 55 384 tuhatta euroa (54 885 teur vuonna 2007).  Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 277 tuhatta euroa (0,6 %). Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 224 tuhatta euroa (2,1 %). Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 34 %, ilmoitustuottojen 45 % ja painotuottojen 20%. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 626 tuhatta euroa (560 teur), johon sisältyy 213 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoa.

 

Konsernin tilikauden kulut olivat 45 281 tuhatta euroa (43 655 teur). Kulut kasvoivat 3,7 %. Kuluryhmä materiaalit ja palvelut kasvoi 3,4 %. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 3,5 %. Liiketoiminnan muut kulut, joissa oli mukana kertaluonteisia eriä, kasvoivat 9,5 % edellisvuodesta. Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot pienenivät 5,7 %.

 

Tilikauden liikevoitto oli 10 728 tuhatta euroa (11 790 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 9,0 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 19,4 (21,5).

 

Nettorahoitustuotot olivat 4 840 tuhatta euroa (5 570 teur). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli -1 115 tuhatta euroa (-254 teur) ja myytävissä olevien sijoitusten osuus 7 171 tuhatta euroa (5 040 teur). Tilikauden myytävissä olevien sijoitusten tuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 6 947 tuhatta euroa (1 738 teur). Vuoden 2007 myytävissä olevien sijoitusten tuottoihin sisältyy myyntivoitto (3 224 tuhatta euroa) myydyistä Alma Media Oyj:n osakkeista.

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 48 tuhatta euroa (28 teur). Voitto ennen veroja oli 15 616 tuhatta euroa (17 388 teur). Välittömät verot olivat 2 086 tuhatta euroa (3 689 teur). Konsernin tilikauden voitto oli 13 530 tuhatta euroa (13 699 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,93 eur).

 

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

 

Loka-joulukuussa 2008 konsernin liikevaihto oli 14 442 tuhatta euroa (14 827 teur). Liikevaihto laski 2,6 %. Sekä kustannustoiminnan että painotoiminnan liikevaihto laski.

 

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 11 958 tuhatta euroa (12 179 teur). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli  2 612 tuhatta euroa (2 781 teur).

 

Nettorahoitustuotot olivat –1 088 tuhatta euroa (-494 teur). Rahoituskulut nousivat mm. korkokulujen vuoksi. Osakkuusyritysten tulosvaikutus oli -21 tuhatta euroa (-29 teur).

 

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 504 tuhatta euroa (2 258 teur).

 

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 76 328 tuhatta euroa (77 509 teur). Oma pääoma oli 23 083 tuhatta euroa (63 907 teur). Käyvän arvon rahasto on pienentynyt vuoden aikana 39 688 tuhatta euroa. Käyvän arvon rahaston arvo tilikauden päättyessä oli -31 509 tuhatta euroa, joka muodostuu Alma Median osakkeiden kurssin laskusta. Alma Median osakkeita on 7 718 991 kappaletta, hankintahinta yhteensä 69 718 tuhatta euroa ja tilinpäätöspäivän kurssilla arvo oli 38 209 tuhatta euroa. Omavaraisuusaste oli 30,9 prosenttia (84,2) ja osakekohtainen oma pääoma 1,57 euroa (4,36). Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 43 607 teur (0,0 teur).

 

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 0,79 (2,41). Rahavarat olivat 2 321 tuhatta euroa (12 396 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 9 355 tuhatta euroa (10 242 teur). Investointien rahavirta  (-48 598 tuhatta euroa) sisältää mm. investoinnit Alma Media Oyj:n osakkeisiin. Vuoden 2007 investointien rahavirta oli 6 813 teur, joka muodostuu pääosin Alma Media Oyj:n osakkeiden luovutustuloista.

 

KUSTANNUSTOIMINTA

 

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöistä Sanomalehti Ilkka Oy, Vaasa Oy ja Pohjanmaan Lähisanomat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 44 649 tuhatta euroa (44 428 teur).  Kustannustoiminnan segmenttiin kuuluvien molempien maakuntalehtiyhtiöiden Sanomalehti Ilkka Oy:n ja Vaasa Oy:n liikevaihto laski hieman.  Paikallislehtiyhtiö Pohjanmaan Lähisanomat Oy:n liikevaihto kasvoi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti vaalimainonta ja Kauhava-lehden tulo osaksi yhtiötä kesäkuun alussa 2008. Pohjanmaan Lähisanomat Oy osti 31.5.2008 Kauhava-lehden liiketoiminnan. Pohjanmaan Lähisanomat Oy:n kustantamat Härmät ja Kauhava-lehti yhdistyivät vuoden 2009 alusta Komiat-lehdeksi.

 

Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9 354 tuhatta euroa (9 507 teur).

 

Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan vuoden 2009 näkymiä on haasteellista ennustaa. Alueellisen mediamyynnin arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja Kärkimedia Oy:n valtakunnallisen myynnin laskevan.

 

PAINOTOIMINTA

 

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 20 181 tuhatta euroa (21 169 teur). Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna n. 4,7 % johtuen Ilkka ja Etelä-Pohjanmaa –lehtien taiton siirtämisestä painotoiminnasta kustannustoimintaan 1.1.2008. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 224 tuhatta euroa (2,1 %).

 

Painotoiminnan liikevoitto laski 25,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2 584 tuhatta euroa (3 475 teur). Myös liikevoiton laskuun vaikutti osaltaan Ilkka ja Etelä-Pohjanmaa –lehtien taiton siirtyminen kustannustoimintaan.

 

Vuoden 2009 painotoiminnan markkinatilanteen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tapaan tiukkana ja volyymien laskevan sivumäärien pienentyessä.

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

 

Vuoden 2008 tutkimus- ja kehittämismenot olivat 138 tuhatta euroa. Tuotekehitystä on tehty asiakaslähtöisesti tuottaen uutisointiin, asiointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä paikallisia ja valtakunnallisia palveluja sekä ajanvietepalveluja.

 

INVESTOINNIT

 

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 56 348 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 2 547 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 959 tuhatta euroa. Vuonna 2008 investoitiin myytävissä oleviin sijoituksiin 52 594 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj osti maaliskuussa Alma Media Oyj:n osakkeita 5 255 200 kappaletta. Kauppahinta  oli 51,8 miljoonaa euroa. Oston seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssä nousi 3,3 prosentista 10,3 prosenttiin. Ilkka-Yhtymä Oyj:n tavoitteena on pitkäaikaisena omistajana kehittää Alma Median tulevaa toimintaa ja varautua mahdollisiin toimialajärjestelyihin.

 

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2008 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

 

Vuodelle 2008 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 28 jäsentä. Kesken kautta eronneiden hallintoneuvoston jäsenten lopputoimikausiksi valittiin seuraavat uudet jäsenet: Anne Katajamäki, Seinäjoki (kausi päättyy 2011), Sami Talso, Mustasaari (2010), Sami Eerola, Nurmo (2010) ja Johanna Kankaanpää, Ähtäri (2010). Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2012 päättyvälle kaudelle Kangaskorpi Vesa-Pekka, Jyväskylä, Rinta-Jouppi Jarmo, Seinäjoki, Ritamäki Matti, Lapua, Simberg Kimmo, Seinäjoki ja Viitala Jyrki, Seinäjoki.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Pekka Kiljunen. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 5 § 1. mom., 7 § ja 9 § 1 mom. muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 5 § 1. momentissa muutettiin hallintoneuvoston jäsenten vähimmäismääräksi 20 ja enimmäismääräksi 30. 7 § ja 9 § 1 mom. muutettiin uuden OyL:n mukaiseksi eli hallitus valitsee toimitusjohtajan.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 26.5.2008 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kuoppamäki. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

 

Vuoden 2008 lopussa yhtiön osakepääoma oli 3.666.458 euroa ja osakkeiden lukumäärä  14.665.833 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4.304.061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 10.361.772. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon. Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa ei kukaan voi äänestää omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana yhteensä suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä kahdeskymmenesosalla (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

 

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Vuonna 2008 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 225 819 kappaletta, joka on 5,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2,8 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 872 260 kappaletta, joka vastaa 18,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 20,0 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 8,22 euroa ja ylin kaupantekokurssi 13,45 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 7,00 euroa ja ylin 12,40 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 111,3 Meur.

 

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Voimassaolevaa valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 438 henkilöä työsuhteessa (437 vuonna 2007). Keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 393 (388).

 

Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2008 kokopäiväisiksi muutettuna 374 (377).

 

Koko Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö on vuodesta 2000 alkaen kuulunut voittopalkkiojärjestelmän piiriin.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi henkilöstön edustajaa.

 

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

 

Viestintäala

 

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan ei liity erityisiä liiketoimintariskejä, vaan mahdolliset riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä. Toimialan riskit liittyvät lähinnä mediamainonnan ja -kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, ilmaisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

 

Kustannustoiminta

 

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Toisaalta kotitalouksien yksikkökoon pieneneminen ylläpitää levikkilukuja. Maakunta- ja paikallislehtien vahvuutena kiristyvässä kilpailussa on paikallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen omassa tarjonnassa. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat sanomalehden kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkkomedian kävijämäärien voimakkaan kasvun myötä.

 

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Meneillään olevan, yleisen talouden taantuman, merkitystä sanomalehtien mediamyyntiin, tilaustuottoihin tai tuloksiin on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Sen vaikutuksiin varaudutaan sekä nopeilla että pitkävaikutteisilla liiketoiminnan tehostamistoimenpiteillä.

 

Uusien medioiden esim. kaupunki- ja ilmaislehtien markkinoille tuloon vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosikymmenien kokemus omista kaupunkilehdistä, joiden hyvään laatuun ja paikallisiin asiakassuhteisiin panostamalla voidaan varautua mahdolliseen uusien toimijoiden tuomaan kilpailutilanteeseen.

 

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkkopalvelut. Verkkopalveluidemme tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme  kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

 

Mediamainonnan kolme kärkitoimialaa vähittäiskauppa, moottoriajoneuvot ja elintarvikkeet tuovat lähes puolet mediamyynnin volyymista. Kustannusyhtiöiden talouteen vaikuttavat jo pienetkin mediakäytön muutokset ko. toimialoilla. Erityisesti internetin ja osoitteettoman suoramainonnan lisääntyvä käyttö saattaa pitkällä aikavälillä muokata mainoskanavien käyttöä ja painopistealueita.

 

Uuden teknologian seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena-palveluilla, jotka on integroitu osaksi maakuntalehtien yhteistä sanomalehtimainontaa. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansalliset ja alueelliset hakukoneyritykset.

 

Graafinen toiminta

 

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin ja Venäjälle riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

 

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut maltillinen paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet tulevina vuosina kasvanevat, koska paperiteollisuuden kapasiteettia leikataan kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin hajauttamalla hankintoja eri toimittajille.

 

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle ja Suomen Suorajakelu Oy:lle. Jakelutoiminnan riskit koostuvat hintakehityksestä ja jakelijoiden saatavuudesta tulevaisuudessa.

 

Rahoitusriskit

 

Rahoitusriskeistä konserni altistuu lähinnä korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernilla oli 31.12.2008 korollista velkaa 43,6 Meur. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena.  Tilinpäätöspäivänä 24 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  76 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 5 – 7 v. Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Merkittävin riski­keskittymä on Alma Media Oyj:n osakkeet. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Luottolimiittien kokonaismäärä on 13 Meur, josta 31.12.2008 oli käytössä 2 Meur.

 

 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

 

Hallitus esittää 27.4.2009 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 0,30 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 4 399 749,90 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 32,5 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 30.4.2009 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.5.2009. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2008 yhteensä 24 118 323,38 euroa.

 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin,

– valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta.

– valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden.

– valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.

– valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Vuodelta 2007 Ilkka-Yhtymä Oyj jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2009

 

Globaalin rahoituskriisin ja reaalitalouden taantuman vaikutuksia vuoden 2009 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on erittäin vaikea ennakoida.

 

Mediamainonnan arvioidaan supistuvan Suomessa taantuman seurauksena. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena.

 

Painotoiminnan volyymit kääntyvät laskuun mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Painovolyymien supistuessa kilpailu kiristyy edelleen.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan kustannustoiminnan ja painotoiminnan kysynnän laskiessa taantuman seurauksena.

 

Liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton arvioidaan heikkenevän vuoden 2008 tasosta huolimatta aloitetuista tehostamistoimenpiteistä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat operatiivisen tuloksen lisäksi myytävissä olevien sijoitusten osinkotuotot, korkokehitys sekä arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 eur)  10-12/

2008

 10-12/

2007

Muutos  1-12/

2008

  1-12/

2007

Muutos
LIIKEVAIHTO 14 442 14 827 -3 % 55 384 54 885 1 %
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -10 -7 33 % -1 12 -108 %
Liiketoiminnan muut tuotot 128 133 -4 % 626 560 12 %
Materiaalit ja palvelut -4 619 -4 538 2 % -17 082 -16 514 3 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 557 -4 925 -7 % -18 016 -17 415 3 %
Poistot -820 -759 8 % -2 961 -3 141 -6 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 953 -1 949 0 % -7 221 -6 597 9 %
LIIKEVOITTO 2 612 2 781 -6 % 10 728 11 790 -9 %
Rahoitustuotot ja -kulut -1 088 -494 120 % 4 840 5 570 -13 %
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -21 -29 -30 % 48 28 72 %
VOITTO ENNEN VEROJA 1 504 2 258 -33 % 15 616 17 388 -10 %
Tuloverot -403 -600 -33 % -2 086 -3 689 -43 %
KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 101 1 658 -34 % 13 530 13 699 -1 %
             
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,08 0,11 -34 % 0,92 0,93 -1 %

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur) 10-12/

2008

10-12/

2007

Muutos 1-12/

2008

1-12/

2007

Muutos
Kustannustoiminta 11 435 11 797 -3 % 44 649 44 428 0 %
Painotoiminta 5 412 5 799 -7 % 20 181 21 169 -5 %
Kohdistamattomat 709 530 34 % 2 773 2 150 29 %
Segm. välinen liikevaihto -3 112 -3 299 -6 % -12 219 -12 862 -5 %
Yhteensä 14 442 14 827 -3 % 55 384 54 885 1 %

 

 

Liikevoitto (1000 eur) 10-12/

2008

10-12/

2007

Muutos 1-12/

2008

1-12/

2007

Muutos
Kustannustoiminta 2 330 2 456 -5 % 9 354 9 507 -2 %
Painotoiminta 504 783 -36 % 2 584 3 475 -26 %
Kohdistamattomat -222 -457 -51 % -1 208 -1 190 1 %
Segm. välinen liikevoitto       -1 -1 0 %
Yhteensä 2 612 2 781 -6 % 10 728 11 790 -9 %

 

 

 

KONSERNIN TASE (1000 eur) 12/2008 12/2007 Muutos
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 723 439 65 %
Liikearvo 314    
Sijoituskiinteistöt 531 646 -18 %
Aineelliset hyödykkeet 19 805 19 537 1 %
Osuudet osakkuusyhtiöissä 533 486 10 %
Myytävissä olevat sijoitukset 43 316 34 666 25 %
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 39 39 0 %
Muut aineelliset hyödykkeet 213 214 0 %
PITKÄAIK. VARAT 65 476 56 027 17 %
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 930 714 30 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 287 3 997 -18 %
Tuloverosaaminen 2 030 31 6467 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 285 4 345 -47 %
Rahat ja pankkisaamiset 2 321 12 396 -81 %
LYHYTAIK. VARAT 10 852 21 482 -49 %
       
VARAT YHTEENSÄ 76 328 77 509 -2 %
       
OMA JA VIERAS PÄÄOMA      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 3 666 3 666 0 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -18 647 21 041 -189 %
Kertyneet voittovarat 38 064 39 199 -3 %
OMA PÄÄOMA 23 083 63 907 -64 %
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 1 758 4 692 -63 %
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 37 749    
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 39 508 4 692 742 %
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 5 858    
Ostovelat ja muut velat 7 734 7 903 -2 %
Tuloverovelka 146 1 008 -85 %
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 738 8 911 54 %
       
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 76 328 77 509 -2 %

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)
   1-12/

2008

 1-12/

2007

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto 13 530 13 699
Oikaisut -181 1 109
Käyttöpääoman muutos -126 257
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

13 223 15 065
Rahoitustuotot ja -kulut 1 138 -2 206
Maksetut välittömät verot -5 006 -2 617
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 9 355 10 242
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-3 242 -2 685
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -52 593 7 759
Saadut osingot investoinneista 7 237 1 738
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -48 598 6 813
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -39 243 17 055
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 -63
Pitkäaikaisten lainojen muutos 41 607 -6 000
Maksetut osingot ja muu voitonjako -14 440 -13 221
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 29 167 -19 285
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -10 075 -2 230
     
Rahavarat tilikauden alussa 12 396 14 626
Rahavarat tilikauden lopussa 2 321 12 396

 

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2007-2008

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
  2008 2007
Liikevaihto, Meur 55,4 54,9
– muutos % 0,9 4,2
Liikevoitto, Meur 10,7 11,8
– % liikevaihdosta 19,4 21,5
Voitto ennen veroja, Meur 15,6 17,4
– % liikevaihdosta 28,2 31,7
Tilikauden voitto, Meur 13,5 13,7
– % liikevaihdosta 24,4 25,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 31,1 22,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 26,4 26,7
Omavaraisuusaste, % 30,9 84,2
Gearing, % 169,0 -26,2
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 56,3 5,3
– % liikevaihdosta 101,7 9,6
Taseen loppusumma, Meur 76,3 77,5
Maksuvalmius (current ratio) 0,79 2,41
Henkilöstö keskimäärin 393 388

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin sijoituksiin (osakkeet).

 

Osakekohtaiset tunnusluvut 2008 2007
Tulos/osake (EPS), eur 0,92 0,93
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,64 0,70
Oma pääoma/osake, eur 1,57 4,36
Osinko/osake (I-sarja), eur 0,30 1,00
Osinko/osake (II-sarja), eur 0,30 1,00
Nimellisosinko eur/osake (I-sarja ja II-sarja) 0,30  *) 1,00
Osinko/tulos, (I-sarja), % 32,5 107,1
Osinko/tulos, (II-sarja), % 32,5 107,1
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,5 8,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 4,2 9,2
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 9,2 13,2
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 7,8 11,6
Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys    
  keskikurssi (I-sarja), eur 12,32 12,09
  keskikurssi (II-sarja), eur 10,66 11,30
  alin kurssi (I-sarja), eur 8,22 10,37
  alin kurssi (II-sarja), eur 7,00 10,16
  ylin kurssi (I-sarja), eur 13,45 13,07
  ylin kurssi (II-sarja), eur 12,40 12,29
  kauden lopun kurssi (I-sarja), eur 8,50 12,35
  kauden lopun kurssi (II-sarja), eur 7,21 10,85
Osakekannan markkina-arvo, Meur 111,3 165,6
Osakkeiden vaihto (I-sarja), kpl 225 819 62 919
– % osakkeiden kokonaismäärästä 5,2 1,5
Osakkeiden vaihto (II-sarja), kpl 1 872 260 2 476 619
– % osakkeiden kokonaismäärästä 18,1 23,9
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän

painotettu k-a tilikauden aikana, kpl

14 665 833 14 665 833
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

tilikauden lopussa, kpl

14 665 833 14 665 833

 

*) Hallituksen esitys

 

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (1000 eur)

 

  Q1/ 2008 Q2/ 2008 Q3/ 2008 Q4/ 2008
LIIKEVAIHTO 13 423 14 209 13 309 14 442
LIIKEVOITTO 2 759 2 616 2 741 2 612
KATSAUSKAUDEN VOITTO 8 877 1 981 1 571 1 101
         
  Q1/ 2007 Q2/ 2007 Q3/ 2007 Q4/ 2007
LIIKEVAIHTO 13 456 13 791 12 811 14 827
LIIKEVOITTO 3 102 2 861 3 046 2 781
KATSAUSKAUDEN VOITTO 6 950 2 528 2 563 1 658

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)
Oman pääoman muutos 1-12/2007 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 5 540 12 862 38 700 60 768
Myytävissä olevat sijoitukset:          
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta   5 960     5 960
Tuloslaskelmaan siirretty määrä   -2 394     -2 394
Laskennallisen veron osuus   -927     -927
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot   2 639     2 639
Tilikauden voitto       13 699 13 699
Kokonaisvoitot ja –tappiot   2 639   13 699 16 338
Osingonjako       -13 199 -13 199
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/2007 3 666 8 179 12 862 39 199 63 907

 

 

Oman pääoman muutos 1-12/2008 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 8 179 12 862 39 199 63 907
Myytävissä olevat sijoitukset:          
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta   -42 411     -42 411
Tuloslaskelmaan siirretty määrä   -151     -151
Laskennallisen veron osuus   2 874     2 874
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot   -39 688     -39 688
Tilikauden voitto       13 530 13 530
Kokonaisvoitot ja –tappiot   -39 688   13 530 -26 158
Osingonjako       -14 666 -14 666
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/2008 3 666 -31 509 12 862 38 064 23 083

 

 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)
  12/2008 12/2007
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 168
Kiinteistökiinnitykset 8 801 4 017
Pantatut osakkeet 26 013  
     
Muiden puolesta    
Takaukset   16

 

 

LEHTIEN VIRALLISET LEVIKIT  
   
Ilkka 54 668
Pohjalainen 27 757
Härmät 3 860
Jurvan Sanomat 2 306
Järviseutu 5 786
Suupohjan Sanomat 4 317
Viiskunta 6 344
Kauhava (LT 2007) 4 182
Vaasan Ikkuna (jakelu) 52 338
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 44 500

 

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.

 

Konserni ei ole ottanut käyttöön uusi standardeja tilikaudella 2008. Tilikaudella voimaan tulleet tulkinnat IFRIC 11 IFRS 2 – Group and treasury Shares Transactions, IFRIC 12 Service Concession Arrangements, ja IFRIC 14 IAS 19 – The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum Funding Reguirements and their Interaction eivät vaikuta konsernin laadintaperiaatteisiin.

 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

 

Hallitus esittää 27.4.2009 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 0,30 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 4 399 749,90 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 32,5 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 30.4.2009 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.5.2009. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2008 yhteensä 24 118 323,38 euroa.

 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin,

– valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta.

– valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden.

– valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.

– valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Seinäjoella 16.2.2009

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi